Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Abril de 2010

Marta Ayora i Marga Pont, periodistes de la XIDPICCAT – XIPAVG, editores de la newsletter

El passat mes de novembre llançàvem la nostra primera NEWSLETTER dedicada a dones periodistes i comunicadores que desenvolupen el seu treball amb dificultat en països en conflicte de la ribera de la Mediterrània. Amb la posada en marxa d’aquest projecte, es materialitzava un dels acords adoptats el setembre del 2008 a l’IEMED (Institut Europeu de la Mediterrània), dins de la preparació de la III Trobada Mediterrània de Periodistes i Comunicadores amb Visió de Gènere.

En aquest número hem volgut ressaltar com a tema central la violència que estan vivint les dones palestines, a causa de crims d’honor o violència de gènere dins la parella i incidir, especialment, en l’escassa implicació i resposta que estan mostrant els governs locals per solucionar aquest problema.

Kawther Salam, periodista palestina i actualment refugiada a Àustria, recull en el seu article la constatació de més de 13 crims per honor que s’han produït en només 2 mesos des de principis d’any a Palestina i també, en una altra col.laboració seva, ens reporta l’ assassinat d’una dona àrab a Viena que segons les proves aportades apunten al marit de la víctima comella com a probable responsable de l’assassinat.

En un altre ordre de coses, volem dedicar una menció especial al Marroc, que actualment forma part de la coordinació de la RIPVG i serà probablement la propera seu per celebrar la IV Trobada Internacional de la mateixa.

Us acostem al Fòrum d’Anna Lindh, que es va celebrar a Barcelona el passat mes de març, en el qual més de 1.000 organitzacions de la societat civil es van comprometre amb un full de ruta per restaurar la confiança en els valors compartits.

Si teniu l’oportunitat, no deixeu de visitar a Barcelona l’exposició ‘(13)25 Al principi va ser la paraula’. I per acabar, us anunciem la preparació de la IV Trobada de la Xarxa Mediterrània en la qual esteu tots i totes convidades.

Estem obertes a rebre les vostres col.laboracions i que ens aporteu tota la informació que considereu interessant per a la seva difusió.

——————————

Marta Ayora y Marga Pont, periodistas de la XIDPICCAT – XIPAVG, editores de la newsletter

El pasado mes de noviembre lanzamos nuestra primera NEWSLETTER dedicada a mujeres periodistas y comunicadoras que desarrollan su trabajo con dificultad en países en conflicto de la ribera del mediterráneo. Con la puesta en marcha de este proyecto, se materializaba uno de los acuerdos adoptados en septiembre del 2008 en el IEMED (Instituto Europeo de la Mediterránea), dentro de la preparación del III Encuentro Mediterráneo de Periodistas y Comunicadoras con Visión de Género.

En este número hemos querido resaltar como tema central la violencia que están viviendo las mujeres palestinas, a causa de crímenes de honor o violencia de género dentro de la pareja e incidir, especialmente, en la escasa implicación y respuesta que están mostrando los gobiernos locales para solventar este problema.

Kawther Salam, periodista palestina y actualmente refugiada en Austria, recoge en su artículo la constatación de más de 13 crímenes por honor que se han producido en tan sólo 2 meses desde principios de año en Palestina y también, en otra colaboración suya, nos reporta el asesinato de una mujer árabe en Viena que según las pruebas aportadas apuntan al marido de la víctima como probable responsable del asesinato.

En otro orden de cosas, queremos dedicar una mención especial a Marruecos, que actualmente forma parte de la coordinación de la RIPVG y será probablemente la próxima sede para celebrar el IV Encuentro Internacional de la misma.

Os acercamos al Foro de Anna Lindh, que se celebró en Barcelona el pasado mes de marzo, en el que más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil se comprometieron con una hoja de ruta para restaurar la confianza en los valores compartidos.

Si tenéis la oportunidad, no dejéis de visitar en Barcelona la exposición ‘(13) 25 Al principio fue la palabra‘. Y para acabar, os anunciamos la preparación del IV Encuentro de la Red Mediterránea al que estáis todos y todas invitadas.

Estamos abiertas a recibir vuestras colaboraciones y a que nos aportéis cuanta información consideréis interesante para su difusión.

——————————

Marta Ayora and Marga Pont, journalists XIDPICCAT – XIPAVG, publishers of the newsletter

Last November we launched our first newsletter dedicated to women journalists and communicators who develop its work with difficulties in countries in conflict on the banks of the Mediterranean. With the implementation of this project, we materialized one of the resolutions adopted in September 2008 in the IEMED (European Institute of the Mediterranean), during a session of preparation of the Third Mediterranean Meeting of Journalists and Communicators with Gender Vision.

In this issue we would like to highlight violence as a central theme that Palestinian women are living, because of honor crimes or domestic violence and we want to especially stress in the low involvement and response that local governments are showing to solve this problem.

Kawther Salam, a Palestinian journalist and now a refugee in Austria, states in her article the discovery of more than 13 honor killings that have occurred in only 2 months earlier this year in Palestine and, in another collaboration of her own, she reports the murder of an Arab woman in Vienna in which case the evidence points to the husband of the victim as responsible for the murder.

Otherwise, we would like to dedicate a special reference to Morocco, which is now part of the coordination of RIPVG and that will probably be the next venue to celebrate the Fourth International Meeting of the RIPVG.

We also approach the Anna Lindh Forum, held in Barcelona last March, in which more than 1,000 civil society organizations were committed to a roadmap to restore confidence in shared values.

If you have the opportunity, do not miss the exhibition in Barcelona ‘(13) 25 In the beginning was the word’. And finally, we announce the preparation of the IV Meeting of the Mediterranean Network to which everyone is invited.

We are open to receive your contributions as much information you consider interesting for dissemination.

Read Full Post »

Exposició / Exposición / Exhibition

‘(13)25 Al principi va ser la paraula’ del fotògraf Dani Lagartofernández
‘(13)25 Al principio fue la palabra’ del fotógrafo Dani Lagartofernández
‘(13)25 At the beginning it was the word’ of Dani Lagartofernández , photographer

Fotos a Flickr / Fotos en Flickr / Photos in Flickr

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD). Camèlies, 36. Barcelona.

Del 13 d’abril al 28 de maig / Del 13 de abril al 28 de mayo / From 13 april to 28 may

Amb el suport de / Con el apoyo de / Supported by:
Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPIC.CAT – XIPAVG)

Read Full Post »

IV Trobada de la Xarxa Mediterrània

Des de la XIDPIC.CAT – XIPAVG estem preparant aquesta trobada que celebrarem abans de finals d’any. En aquests moments, estem en contacte amb les companyes italianes ja que previsiblemente tindrà lloc a Roma a l’octubre o el novembre. Una de les temàtiques previstes serà la manca de llibertat d’informació que pateixen les periodistes en les zones de conflicte per informar sobre les qüestions que afecten a les dones.

———————————————————-

IV Encuentro de la Red Mediterránea

Desde la XIDPIC.CAT – XIPAVG ya se está preparando este encuentro que celebraremos antes de finales de año. En estos momentos, estamos en contacto con las compañeras italianas ya que posiblemente tendrá lugar en Roma en octubre o noviembre. Una de las temáticas previstas del encuentro será la falta de libertad de información que sufren las periodistas en las zonas de conflicto para informar sobre las cuestiones que afectan a las mujeres.


———————————————————-

IV Meeting of the Mediterranean Network

From XIDPIC.CAT – XIPAVG we are already preparing this meeting that we will celebrate at the end of the year. In this moment, we are in contact with Italian partners as it possibly is going to be held in Rome in October or November. One of the topics set for the meeting will be the lack of freedom of information faced by journalists in conflict areas to report on issues affecting women.

Read Full Post »

Guia per a la Igualtat en la Família al Marroc

Aquesta guia, publicada per la Women’s Learning Partnership (WLP), ha estat desenvolupada per una coalició d’organitzacions de dones d’Algèria, Marroc i Tunísia. Ha estat desenvolupada per ser utilitzada com una eina de promoció de la reforma del dret de família en les societats de majoria musulmana. Segons la publicació, “la llei de família en les societats de majoria musulmana regula tots els aspectes de la vida d’una dona -des de l’edat mínima i les condicions del matrimoni fins al divorci, la custòdia dels fills i el dret a treballar, viatjar o decidir sobre el seu lloc de residència. La reforma del dret de família és crucial perquè les dones participin en igualtat de condicions en la vida familiar i en l’arena pública. ” La Guia presenta l’estat actual de la llei, per passar a proposar arguments religiosos, de drets humans, sociològics i jurídics nacionals per a la reforma.

Més informació (en anglès)

———————————————-

Guía para la Igualdad en la Familia en Marruecos

Esta guía, publicada por la Women’s Learning Partnership (WLP), ha sido desarrollada por una coalición de organizaciones de mujeres de Argelia, Marruecos y Túnez. Ha sido desarrollada para ser utilizada como una herramienta de promoción de la reforma del derecho de familia en las sociedades de mayoría musulmana. Según la publicación, “la ley de familia en las sociedades de mayoría musulmana regula todos los aspectos de la vida de una mujer – desde la edad mínima y las condiciones del matrimonio hasta el divorcio, la custodia de los hijos y el derecho a trabajar, viajar o decidir sobre su lugar de residencia. La reforma del derecho de familia es crucial para que las mujeres participen en igualdad de condiciones en la vida familiar y en la arena pública.” La Guía presenta el estado actual de la ley, para pasar a proponer argumentos religiosos, de derechos humanos, sociológicos y jurídicos nacionales para la reforma.

Más información (en inglés)

———————————————-

Guide to Equality in the Family in the Maghreb

This Guide published by Women’s Learning Partnership (WLP), was developed by a coalition of women’s organisations from Algeria, Morocco and Tunisia. It was developed to be used as an advocacy tool for reform of family law in Muslim-majority societies. According to the publication, “family law in Muslim-majority societies governs every aspect of a woman’s life – from minimum age and conditions of marriage, to divorce, child custody, and the right to work, travel, or decide on a place of residence. The reform of family law is therefore crucial to women’s ability to participate on equal terms in both family life and the public arena.” The Guide presents the current state of the law, then proposes religious, human rights, sociological, and domestic legal arguments for reform.

Click here for more information on the publication

Read Full Post »

Newsletter

Editorial / Editorial / Editorial

Editorial Marta Ayora i Marga Pont, XIDPICCAT

DES DE LA MEDITERRÀNIA / DESDE EL MEDITERRÁNEO / FROM THE MEDITERRANIAN

L’assassinat d’una dona àrab a Viena — El asesinato de una mujer árabe en Viena — The Murder of an Arab Woman in Vienna Kawther Salam

Over 13 Honor Killings in Two Months in Palestine — Més de 13 crims d’honor en dos mesos a Palestina — Más de 13 crímenes de honor en dos meses en Palestina Kawther Salam

EN XARXES / EN REDES / IN THE NETWORKS

Marroc s’integra a la coordinació de la RIPVG i es proposa com a possible seu de la IV Trobada Internacional
Marruecos se integra en la coordinación de la RIPVG y es propuesta como posible sede del IV Encuentro Internacional
Morocco becames part of the coordination of RIPVG and is proposed as a possible venue of the IV International Meeting

Fòrum d’Anna Lindh a Barcelona — Foro Anna Lindh en Barcelona — Anna Lindh Forum in Barcelona
Més de 1.000 organitzacions de la societat civil es comprometen amb un full de ruta per restaurar la confiança en els valors compartits. La propera cita el 2012
Más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil se comprometen con una hoja de ruta para restaurar la confianza en los valores compartidos. La próxima cita en 2012
Over 1.000 civil society organizations commit to common road map for restoring trust in shared values. Next Forum in 2012
Continua>>>

DESTAQUEM / DESTACAMOS / HIGHLIGHT

Mònica Bernabé, periodista establerta a Kabul rep el Premi Internacional de Periodisme Julio Anguita Parrado
Mónica Bernabé, periodista afincada en Kabul recibe el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado
Mónica Bernabé, a journalist based in Kabul receives International Award for Journalism Julio Anguita Parrado

Guia per a la Igualtat en la Família al Marroc
Guía para la Igualdad en la Familia en Marruecos
Guide to Equality in the Family in the Maghreb

AGENDA

‘(13)25 Al principi va ser la paraula’ — ‘(13)25 Al principio fue la palabra’ — ‘(13)25 At the beginning it was the word’

IV Trobada de la Xarxa Mediterrània — IV Encuentro de la Red Mediterránea — IV Meeting of the Mediterranean Network

Si vols rebre la newsletter, envia’ns un missatge a donesiconflicte@gmail.com.

Si vols rebre un avís cada cop que actualitzem aquesta web, subscriu-te al nostre RSS.

Read Full Post »

Over 13 Honor Killings in Two Months in Palestine

Kawther Salam, palestinian journalist living as a refugee in Austria

Seven women were killed in the Palestinian territories because of “honor killings” in the first month of the year 2010. These news were released by Palestinian human rights organizations interested in women’s issues, but according to my sources, this statistic was falsified and the real number of women who were murdered, only in the cities of Ramallah and Hebron since the beginning of the year 2010 has exceeded 13. The sources confirm that these seven women, who were registered in the statistics of human rights organizations as victims of “honor killing”, were left in public streets and in fields after being killed and there was no chance for the perpetrators to hide the crime.

My journalistic sources stated that other murdered women were taken by their criminal relatives, the perpetrators, to hospitals where these crimes were registered as natural death and other fabricated reasons. In all these cases, the Palestinian Authority covered up the crimes because of the interference of the relatives of the victims, who work in the institutions of the Palestinian National Authority and its security systems.

These dangerous statements about the victims of “honor killings” under the Palestinian National Authority have set a record of “honor killings” when compared with what happened under the Israeli occupation and before Abbas.

The Palestinians believe that the reason for the high numbers of “honor killings” has to do with the policies of the Palestinian Authority and the exploitation of the women who work in its institutions, women who are abused sexually by superiors and co-workers, putting their lives in big danger due to the tradition of honor killings in traditional Palestinian society.

The Palestinian newspapers report only one or two miserable sentences about such crimes. Al-Quds, the largest newspaper, usually publishes reports such as the following examples: “In the town of Tubas, a woman (A-KH) of age 36 was found murdered under mysterious circumstances, the body was found near the squatter colonist Mikhola near Tubas”; “In Tarqumiya near Hebron, a woman (K-A) of age 24 was found dead under mysterious circumstances”; “The body of D-S of age 37 from the village of Burkin near Jenin was found in a well”; “The woman (W-G) from Hebron was found dead, the preliminary investigations show that she killed herself”.

The Palestinian Authority applies the Jordanian Penal Code in the West Bank towns. The Jordanian law is considered as a discriminatory law, it reduces the penalty for the murderer when he perpetrates his crime under the pretext of “issues of honor”.

Palestinian President Mahmoud Abbas promised last year that he would change this shameless law by the International Women’s Day of 2010. But it is seems to be that President Abbas has swallowed his words, as he didn’t change the law. The International Women’s Day passed and there were over 13 women murdered in Palestine under the presence of the PA. Abbas and friends just don’t care.

————————————————————————————————-

Més de 13 crims d’honor en dos mesos a Palestina

Kawther Salam, periodista palestina que viu refugiada a Àustria

Set dones van ser assassinades en els territoris palestins a causa dels “assassinats per honor” en el primer mes de l’any 2010. Aquestes notícies van ser publicades per organitzacions palestines de drets humans interessades en qüestions de la dona, però segons les meves fonts, aquesta estadística ha estat falsificada i el nombre real de dones que van ser assassinades només a les ciutats de Ramallah i Hebron des de principis de l’any 2010 ha superat les 13. Les fonts confirmen que les set dones, que van ser registrades en les estadístiques de les organitzacions de drets humans com a víctimes d’”assassinats d’honor”, van quedar en la via pública i a terra després d’haver estat assassinades i que els autors no tenien cap possibilitat d’ocultar el crim.

Les meves fonts periodístiques van assenyalar que altres dones assassinades van ser traslladades pels seus familiars criminals, els autors, a hospitals on es van registrar aquests delictes com a mort natural i amb altres raons inventades. En tots aquests casos, l’Autoritat Palestina va encobrir els crims a causa de la interferència dels familiars de les víctimes, que treballen en les institucions de l’Autoritat Nacional Palestina i els seus sistemes de seguretat.

Aquestes declaracions perilloses sobre les víctimes de “crims d’honor” sota l’Autoritat Nacional Palestina han marcat un registre rècord de “crims d’honor” en comparació amb el que va passar sota l’ocupació israeliana i abans d’Abbas.

La ciutadania palestina creu que la raó per a tan alt nombre d’”assassinats d’honor” té a veure amb les polítiques de l’Autoritat Palestina i l’explotació de les dones que treballen en les seves institucions, dones que són abusades sexualment pels seus superiors i companys de treball, posant les seves vides en gran perill a causa de la tradició dels crims d’honor a la societat palestina tradicional.

Els diaris palestins informen sobre aquests delictes només amb una o dues frases miserables. Al-Quds, el diari més gran, en general publica informes com ara els següents: “En el poble de Tubes, una dona (A-KH), de 36 anys va ser trobada morta en circumstàncies misterioses, el cos va ser trobat a prop dels assentaments colons il legals Mikhola prop de Tubes”,” En Tarqumiya, prop d’Hebron, una dona (KA), de 24 anys d’edat va ser trobada morta en circumstàncies misterioses “, ” El cos de D-S de 37 anys del llogaret de Burkina, prop de Jenin, va ser trobat en un pou “,” La dona (W-G) d’Hebron va ser trobada morta, les investigacions preliminars indiquen que es va suïcidar “.

L’Autoritat Palestina aplica el Codi Penal jordà a les ciutats de Cisjordània. La llei jordana és considerada una llei discriminatòria, que redueix la pena a l’assassí quan el crim es perpetra amb el pretext de “qüestions d’honor”.

El president palestí, Mahmoud Abbas, va prometre l’any passat que canviaria aquesta llei vergonyosa en el Dia Internacional de la Dona de 2010. Però sembla que el president Abbas s’ha empassat les seves paraules, ja que no ha canviat la llei. El Dia Internacional de la Dona va passar i hi ha més de 13 dones assassinades a Palestina sota la presència de l’Autoritat Palestina. A Abbas i els seus amics no els fa res.

————————————————————————————————-

Más de 13 crímenes de honor en dos meses en Palestina

Kawther Salam, periodista palestina que viver refugiada en Austria

Siete mujeres fueron asesinadas en los territorios palestinos a causa de los “asesinatos por honor” en el primer mes del año 2010. Estas noticias fueron publicadas por organizaciones palestinas de derechos humanos interesadas en cuestiones de la mujer, pero según mis fuentes, esta estadística ha sido falsificada y el número real de mujeres que fueron asesinadas sólo en las ciudades de Ramala y Hebrón desde principios del año 2010 ha superado las 13. Las fuentes confirman que las siete mujeres, que fueron registradas en las estadísticas de las organizaciones de derechos humanos como víctimas de “asesinatos de honor”, quedaron en la vía pública y en el suelo después de haber sido asesinadas y que los autores no tuvieran ninguna posibilidad de ocultar el crimen.

Mis fuentes periodísticas señalaron que otras mujeres asesinadas fueron trasladadas por sus familiares criminales, los autores, a hospitales donde se registraron estos delitos como muerte natural y con otras razones inventadas. En todos estos casos, la Autoridad Palestina encubrió los crímenes debido a la interferencia de los familiares de las víctimas, que trabajan en las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina y sus sistemas de seguridad.

Estas declaraciones peligrosas sobre las víctimas de “crímenes de honor” bajo la Autoridad Nacional Palestina han marcado un registro record de” crímenes de honor “en comparación con lo que ocurrió bajo la ocupación israelí y antes de Abbas.

La ciudadanía palestina cree que la razón para tan alto número de “asesinatos de honor” tiene que ver con las políticas de la Autoridad Palestina y la explotación de las mujeres que trabajan en sus instituciones, mujeres que son abusadas sexualmente por sus superiores y compañeros de trabajo, poniendo sus vidas en gran peligro debido a la tradición de los crímenes de honor en la sociedad palestina tradicional.

Los periódicos palestinos informan sobre esos delitos sólo con una o dos frases miserables. Al-Quds, el periódico más grande, por lo general publica informes tales como los siguientes: “En el pueblo de Tubas, una mujer (A-KH), de 36 años fue encontrada muerto en circunstancias misteriosas, el cuerpo fue encontrado cerca de los asentamientos colonos ilegales Mikhola cerca de Tubas”, “En Tarqumiya, cerca de Hebrón, una mujer (KA), de 24 años de edad fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas”, “El cuerpo de D-S de 37 años de la aldea de Burkin, cerca de Jenin, fue encontrado en un pozo”, “La mujer (W-G) de Hebrón fue encontrada muerta, las investigaciones preliminares indican que se suicidó”.

La Autoridad Palestina aplica el Código Penal jordano en las ciudades de Cisjordania. La ley jordana es considerada como una ley discriminatoria, que reduce la pena para el asesino cuando se perpetra el crimen con el pretexto de “cuestiones de honor”.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, prometió el año pasado que iba a cambiar esa ley vergonzante en el Día Internacional de la Mujer de 2010. Pero parece ser que el presidente Abbas se ha tragado sus palabras, ya que no ha cambiado la ley. El Día Internacional de la Mujer pasó y hay más de 13 mujeres asesinadas en Palestina bajo la presencia de la Autoridad Palestina. A Abbas y sus amigos no les importa.

Read Full Post »

Fòrum d’Anna Lindh a Barcelona: més de 1.000 organitzacions de la societat civil es comprometen amb un full de ruta per restaurar la confiança en els valors compartits. La propera cita el 2012

El Fòrum d’Anna Lindh per al Diàleg Intercultural va concloure el passat 7 de març a Barcelona després de tres dies de debat i activitats, reunint per primera vegada el major nombre d’organitzacions de la societat civil pertanyents als 43 països de la Unió per la Mediterrània. Els tres dies del Fòrum han debatut qüestions fonamentals en el nucli de les relacions interculturals entre els habitants de la regió mediterrània.

Les prioritats de la societat civil inclouen reforçar els programes d’educació, mobilitat, traducció i les iniciatives de migrants; la importància de la ciutadania cultural; augmentar la coordinació entre les iniciatives de diàleg i xarxes regionals en curs; garantir la igualtat en termes de participació de la societat civil d’ambdues ribes de la Mediterrània; respondre col.lectivament als desafiaments de la desocupació i l’impacte de la crisi econòmica mundial en les relacions interculturals a la Regió.

———————————————-

Foro Anna Lindh en Barcelona: más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil se comprometen con una hoja de ruta para restaurar la confianza en los valores compartidos. La próxima cita en 2012

El Foro de Anna Lindh para el Diálogo Intercultural concluyó el pasado 7 de marzo en Barcelona tras tres días de debate y actividades,  reuniendo por primera vez el mayor número de organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a los 43 países de la Unión para el Mediterráneo. Los tres días del Foro han acogido debates sobre cuestiones fundamentales en el núcleo de las relaciones interculturales entre los habitantes de la región mediterránea.

Las prioridades de la sociedad civil incluyen reforzar los programas de educación, movilidad, traducción y las iniciativas de migrantes; la importancia de la ciudadanía cultural; aumentar la coordinación entre las iniciativas de diálogo y redes regionales en curso; garantizar la igualdad en términos de participación de la sociedad civil de ambas orillas del Mediterráneo; responder colectivamente a los desafíos del desempleo y al impacto de la crisis económica mundial en las relaciones interculturales en la Región.

———————————————-

Anna Lindh Forum in Barcelona: over 1.000 civil society organizations commit to common road map for restoring trust in shared values. Next Forum in 2012

The Anna Lindh Forum for Intercultural Dialogue concluded the past 7th of March in Barcelona after three days of active debate and common activities, having successfully brought together for the very first time the largest number of civil society member organisations from all 43 countries of the Union for the Mediterranean. The three-day Forum has been dedicated to debates on key issues at the core of intercultural relations between people in the Mediterranean Region.

Priorities for civil society actors include reinforcing programmes of education, mobility, translation and migrant initiatives; the importance of cultural citizenship; increasing coordination between the current regional dialogue initiatives and networks; ensuring equality in terms of participation of civil society from the two shores of the Mediterranean; responding collectively to the challenges of unemployment and the impact of the global economic crisis on intercultural relations in the Region.

Read Full Post »

Older Posts »