Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Novembre de 2009

Newsletter

Editorial / Editorial / Editorial

Editorial Montserrat Minobis, presidenta de la XIDPIC.CAT

Presentació / Presentación / Presentation

Com sorgeix aquesta newsletter
Cómo surge esta newsletter
How this newsletter comes up
Marta Ayora i Marga Pont

(més…)

Anuncis

Read Full Post »

Editorial Newsletter 01

Montserrat Minobis, presidenta de la XIDPICCAT – XIPAVG

Amb aquesta NEWSLETTER, pretenem obrir una finestra de llibertat d’informació per a totes aquelles persones que per viure i treballar en països del Sud de la Mediterrània i on es viuen situacions de conflicte, no poden exercir el dret a la lliure informació.

Aquestes pàgines virtuals són, doncs, obertes; primer, a totes aquelles dones periodistes, informadores i/o comunicadores que no poden fer sentir la seva veu mitjançant l’exercici de la seva professió, la qual cosa les impedeix informar de tots aquells fets o situacions que atempten contra un dret fonamental de les persones: els Drets Humans i, per tant, a la llibertat individual o col.lectiva.

No solament recollirem notícies i informacions de qualsevol tema d’actualitat, de debat o de polémica. Volem que tot allò que són anomenats temes “tabús” prohibits i a voltes penalitzats amb la máxima duresa, siguin exposats i coneguts per tothom.

Aquesta NEWSLETTER és, doncs, l’espai de les persones que no tenen altaveu, però que també serveix d’intercanvi. Amb aquestes pàgines volem donar a conèixer situacions injustes, tot acomplint una vella aspiració –motiu i eix de la XÁRXA MEDITERRÀNIA D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ AMB VISIÓ DE GÈNERE-, que és la d’establir ponts de diàleg, de debat i de comunicació entre les dues ribes de la Mediterrània.

————————————————-

Montserrat Minobis, presidenta de la XIDPICCAT – XIPAVG

Con esta NEWSLETTER, pretendemos abrir una ventana de libertad de información para todas aquellas personas que por vivir y trabajar en países del Sur del Mediterráneo y donde se viven situaciones de conflicto, no pueden ejercer el derecho a la libre información.

Estas páginas virtuales están, pues, abiertas; primero, a todas aquellas mujeres periodistas, informadorea y/o comunicadoras que no pueden hacer oír su voz mediante el ejercicio de su profesión, lo que les impide informar de todos aquellos hechos o situaciones que atentan contra un derecho fundamental de las personas: los Derechos Humanos y, por tanto, a la libertad individual o colectiva.

No recogeremos únicamente noticias e informaciones de cualquier tema de actualidad, de debate o de polémica. Queremos que todo lo que son llamados temas “tabúes” prohibidos y a veces penalizados con la máxima dureza, sean expuestos y conocidos por todos.

Esta NEWSLETTER es, pues, el espacio de las personas que no tienen altavoz, pero que también sirve de intercambio. Con estas páginas queremos dar a conocer situaciones injustas, cumpliendo una vieja aspiración-motivo y eje de la Red Mediterránea DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON VISIÓN DE GÉNERO-, que es la de establecer puentes de diálogo de debate y de comunicación entre las dos orillas del Mediterráneo.

————————————————-

Montserrat Minobis, President of the XIDPICCAT – XIPAVG

With this newsletter, we intend to open a window of free information for all those living and working in the South Mediterranean and live situations where conflict difficults the exercise of the right to free information.

These virtual pages are therefore open: first, to all those women journalists, informers and/or communicators who can not make their voices heard by exercising their profession, which prevents the reporting of those facts or situations that threaten a fundamental right of people: Human Rights and therefore the individual or collective freedom.

We not only collect news and information on any current topic of debate or controversy. We want all that matters called “taboos” prohibited and penalized laps with maximum hardness to be exposed and known to everyone.

This newsletter is therefore the place of people with no speaker, but also serves to the exchange. With these pages we want to introduce unfair situations, but performing an old aspiration of the shaft and cause-Mediterranean Network of INFORMATION AND COMMUNICATION WITH GENDER VISION, which is to build bridges of dialogue, debate and communication between both shores of the Mediterranean.

Read Full Post »

Kawther Salam, palestinian journalist living as a refugee in Austria

The Palestinian Prime Minister of Hamas in Gaza, the leading figure of the Islamic Resistance Movement (Hamas), Ismail Abed Al-Salam Haniyeh (Abu Al-Abed), of age 47 years, has married a second wife next to his first wife, his cousin Amal Haniyeh, the daughter of his uncle.

The name of the new wife is not known yet, but it is thought to be the wife of one of his friends who was murdered by the Israelis during “Operation Cast Lead”. The new marriage is a disaster for Amal, his first wife, who gave birth to 13 boys and girl to her husband Ismail Haniyeh. The children of Ismail and Amal Haniyeh are Abed Al-Salam, 28, Hammam, 26, Wisam, 25, Moath, 24, Sana’a, 23 and married, Bothayna, 22 and married, Khawleh, 17, the twins A’ayed Hazem, 15, Amir, 14, Mohammad, 13, Latife, 11, and Sarah, 5.
Amal, or Um Abed, married her cousin Ismail Haniyeh after her father paid the contribution of the marriage expenses. Ismail Haniyeh is the son of a brother of Amal’s father, who received him in his house and family when the father of Ismail died. Amal grew up together with her cousin Ismail in the house of her father, before marrying. She renounced going to university so that her father could pay for Ismail to attend university, until he received a bachelor’s degree in Arabic.

I doubt that Amal ever thought that her husband and cousin, the orphan who grew up under the protection of her father and who would later become leader of Hamas, would one day marry another wife, in this way betraying her after 30 years of marriage. No woman would like to see a fellow wife with her husband, no woman celebrated the second marriage of her husband, especially if she still healthy, beautiful and lives together with her children and husband.

A woman like Amal must be shocked after her husband married a second wife. This is the normal feeling of a woman who has spent most of her life giving children to her husband, who had sacrificed in her study, beauty, youth and everything in order to give him, Ismail Haniyeh, the chance to attend university and to work on his career. I think that a woman like Amal will be dying of pain after the second marriage of her husband. This feeling is never understood by Muslim men, who just think and understand that they “have the right” to marry 1 to 4 women in Islam. Men who grow up in this culture think of women like shoes: he can wear them and take them off anytime it pleases them.

It is certainly a shame for Amal, for any woman, to be abandoned by her husband at the age of 46, it is demeaning before her children, even if her husband tries treat both women equally as is demanded by Islamic law. Amal, as so many women who have gone through this, will not be satisfied, not at all. No woman likes to have half a man and to see her husband have another woman.

Between 1999 -2000 I coordinated a documentary film about the second marriage in Islam. It was awful for me to hear what I heard from these Muslim women, who lived with a husband who had another wife.  It was awful to hear the women raising their young children to hate the father. It was awful to hear the child wishing their fathers death. That is the reality of the second marriage. Whatever Islam considers this marriage, from the perspective of a woman it is a disaster and clear violation of her dignity and her human rights.

————————————————————————

Kawther Salam, periodista palestina que viu refugiada a Àustria

El Primer Ministre palestí de Hamas a Gaza, la principal figura del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Ismail Abed Al-Salam Haniyeh (Abu Al-Abed), de 47 anys, s’ha casat amb una segona dona al costat de la seva primera dona, la seva cosina Amal Haniyeh, filla del seu oncle.

El nom de la nova dona no es coneix encara, però es creu que és l’esposa d’un dels seus amics que va ser assassinat pels israelians durant l’ “Operació Plom Fos”. El nou matrimoni és un desastre per a Amal, la seva primera dona, qui va donar a llum a 13 nens i nenes al seu marit, Ismail Haniyeh. Els fills d’Ismail Haniyeh i Amal són Abed Al-Salam, 28, Hammam, 26, Wisam, 25, Moath, 24, Sana’a, 23 i casat, Bothayna, 22 i casat, Khawleh, 17, els bessons A’ayed Hazem, 15, Amir, 14, Mohammad, 13, Latife, 11, i Sarah, 5.

Amal, o Um Abed, es va casar amb la seva cosina, Ismail Haniyeh, després que el seu pare va pagar la contribució de les despeses del matrimoni. Ismail Haniyeh és el fill d’un germà del pare de Amal, que el va rebre a casa i la família quan el pare d’Ismail va morir. Amal va créixer al costat del seu cosí Ismail a casa del seu pare, abans de casar-s’hi. Ella va renunciar a anar a la universitat perquè el seu pare pogués pagar a Ismail estudis universitaris, fins que va aconseguir la llicenciatura en llengua àrab.

Dubto que Amal hagi pensat mai que el seu marit i cosí, l’orfe que va créixer sota la protecció del seu pare i que més tard es convertiria en líder d’Hamas, algun dia es casaria amb una altra dona, traint així els seus 30 anys de matrimoni. Cap dona voldria veure la dona d’un company amb el seu marit, cap dona festejaria el segon matrimoni del seu marit, especialment si ella encara es troba sana, bella i conviu amb llurs fills i marit.

Una dona com Amal ha de trobar-se en estat de xoc després que el seu marit s’hagi casat amb una segona dona. Aquesta és la sensació normal d’una dona que ha passat la major part de la seva vida donant als fills al seu marit, que havia sacrificat els seus estudis, la bellesa, la joventut i tot per donar-li a ell, Ismail Haniyeh, l’oportunitat d’assistir a la universitat i treballar en la seva professió. Crec que una dona com Amal es mor de dolor després del segon matrimoni del seu marit. Aquest sentiment no l’entenen mai els homes musulmans, que només pensen i entenen que “tenen el dret” de casar-se amb 1 a 4 dones en l’Islam. Els homes que creixen en aquesta cultura de pensar en les dones com les sabates: ell pot dur-les i treure-se-les del damunt en qualsevol moment que li vingui de gust.

Sens dubte, és una llàstima per a Amal, per a qualsevol dona, ser abandonada pel seu marit a l’edat de 46 anys, és humiliant davant dels seus fills, tot i que el seu marit intenti tractar per igual a totes les seves dones com exigeix la llei islàmica. Amal, com tantes dones que han passat per això, no estarà satisfeta, en absolut. A cap dona li agrada tenir un home a mitges i veure que el seu marit té una altra dona.

Entre 1999 -2000 vaig coordinar un documental sobre el segon matrimoni en l’Islam. Va ser horrible per a mi escoltar el que vaig escoltar d’aquestes dones musulmanes, que vivien amb un marit que tenia una altra dona. Era horrible escoltar a les dones pujant les seves filles i fills petits perquè odiessin al pare. Era horrible escoltar la canalla desitjant la mort als seus pares. Aquesta és la realitat del segon matrimoni. Per molt que l’Islam contempli aquest tipus de matrimoni, des de la perspectiva d’una dona és un desastre i una clara violació de la seva dignitat i els seus drets humans.

————————————————————————

Kawther Salam, periodista palestina que vive refugiada en Austria

El Primer Ministro palestino de Hamas en Gaza, la principal figura del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Ismail Abed Al Salam Haniyeh (Abu Al-Abed), de 47 años, se ha casado con una segunda mujer al lado de su primera mujer, su prima Amal Haniyeh, hija de su tío.

El nombre de la nueva mujer no se conoce aún, pero se cree que es la esposa de uno de sus amigos que fue asesinado por los israelíes durante la “Operación Plomo Fundido”. El nuevo matrimonio es un desastre para Amal, su primera mujer, quien dio a luz a 13 niños y niñas a su marido, Ismail Haniyeh. Los hijos de Ismail Haniyeh y Amal son Abed Al-Salam, 28, Baño de vapor, 26, Wisam, 25, Moath, 24, Sana’a, 23 y casado, Bothayna, 22 y casado, Khawleh, 17, los gemelos A ‘ Ayed Hazem, 15, Amir, 14, Mohamed, 13, Latife, 11, y Sarah, 5.

Amal, o Um Abed, se casó con su prima, Ismail Haniyeh, después de que su padre pagara la contribución de los gastos del matrimonio. Ismail Haniyeh es el hijo de un hermano del padre de Amal, que lo recibió en casa y la familia cuando el padre de Ismail murió. Amal creció junto a su primo Ismail en casa de su padre, antes de casarse. Ella renunció a ir a la universidad para que su padre pudiera pagar a Ismail estudios universitarios, hasta que consiguió la licenciatura en lengua árabe.

Dudo que Amal haya pensado nunca que su marido y primo, el huérfano que creció bajo la protección de su padre y que más tarde se convertiría en líder de Hamas, algún día se casaría con otra mujer, traicionando así sus 30 años de matrimonio. Ninguna mujer quisiera ver la mujer de un compañero con su marido, ninguna mujer festejar el segundo matrimonio de su marido, especialmente si ella aún se encuentra sana, bella y convive con sus hijos y marido.

Una mujer como Amal debe encontrarse en estado de shock después de que su marido se haya casado con una segunda mujer. Esta es la sensación normal de una mujer que ha pasado la mayor parte de su vida dando hijos a su marido, que había sacrificado sus estudios, la belleza, la juventud y todo para darle a él, Ismail Haniyeh , la oportunidad de asistir a la universidad y trabajar en su profesión. Creo que una mujer como Amal se muere de dolor después del segundo matrimonio de su marido. Este sentimiento no lo entienden nunca los hombres musulmanes, que sólo piensan y entienden que “tienen el derecho” de casarse con 1 a 4 mujeres en el Islam. Los hombres que crecen en esta cultura de pensar en las mujeres como los zapatos: él puede ponérselas y quitárselas de encima en cualquier momento que le apetezca.

Sin duda, es una lástima para Amal, para cualquier mujer, ser abandonada por su marido a la edad de 46 años, es humillante delante de sus hijos, aunque su marido intente tratar por igual a todas sus mujeres como exige la ley islámica. Amal, como tantas mujeres que han pasado por ello, no estará satisfecha, en absoluto. A ninguna mujer le gusta tener un hombre a medias y ver que su marido tiene otra mujer.

Entre 1999 -2000 coordiné un documental sobre el segundo matrimonio en el Islam. Fue horrible para mí escuchar lo que escuché de estas mujeres musulmanas, que vivían con un marido que tenía otra mujer. Era horrible escuchar a las mujeres criando a sus hijas e hijos pequeños para que odiasen al padre. Era horrible escuchar a los niños deseando la muerte a sus padres. Esta es la realidad del segundo matrimonio. Por mucho que el Islam contemple este tipo de matrimonio, desde la perspectiva de una mujer es un desastre y una clara violación de su dignidad y sus derechos humanos.

Read Full Post »

La Federació Internacional de Periodistes, FIP, va repudiar el passat 26 d’octubre la sentència d’una cort àrab saudita de seixanta fuetades contra la periodista Rozanna al-Yami, condemnada per participar en un programa de televisió on un home saudita va parlar sobre sexe. En el moment de redactar aquesta alerta, es va conèixer que el rei d’Aràbia Saudita, Abdulá bin Abdelaziz, ha indultat a la periodista.

Rozanna és la primera periodista a rebre aquesta condemna que la FIP va qualificar de brutal, inhumana i injusta. A més de la periodista, l’home saudita i tres entrevistats del programa Bold Xarxa Line del canal libanès LBC han estat condemnats a penes de presó i fuetades per conversar sobre sexe.

La FIP va destacar que la sentència a la periodista per participar en la producció del programa i promoure’l  per internet, estableix un nefast precedent d’intimidació i restricció a la llibertat d’expressió. “Els periodistes, a tots els racons del món, estan aclaparats per aquesta sentència”, va declarar Aidan White, Secretari General de la FIP.

Abans de retirar la condemna a la periodista, la FIP havia manifestat la seva preocupació perquè el cas no va ser tractat per una cort especialitzada en assumptes de mitjans de comunicació, cosa que podria violar la llei saudita. La Federació també va mostrar inquietud per la decisió del govern de tancar dues oficines del de televisió ques va emetre el programa el passat mes de juliol, i va reclamar que “és hora que Aràbia Saudita realitzi les reformes necessàries per acabar amb aquesta manera legal d’intimidació”.

————————————————————–

La Federación Internacional de Periodistas, FIP, repudió el pasado 26 de octubre la sentencia de una corte árabe saudí de sesenta latigazos contra la periodista Rozanna al-Yami, condenada por participar en un programa de televisión donde un hombre saudí habló sobre sexo. En el momento de redactar esta alerta, se conoció que el rey de Arabia Saudita, Abdulá bin Abdelaziz, ha indultado a la periodista.

Rozanna es la primera periodista en recibir esta condena que la FIP calificó de brutal, inhumana e injusta. Además de la periodista, el hombre saudí y tres entrevistados del programa Bold Red Line del canal libanés LBC han sido condenados a penas de prisión y latigazos por conversar sobre sexo.

La FIP destacó que la sentencia a la periodista por participar en la producción del programa y promoverlo por internet, establece un nefasto precedente de intimidación y restricción a la libertad de expresión. “Los periodistas, en todos los rincones del mundo, están apabullados por esta sentencia”, declaró Aidan White, Secretario General de la FIP.

Antes de retirar la condena a la periodista, la FIP había manifestado su preocupación porque el caso no fue llevado por una corte especializada en asuntos de medios de comunicación, lo que podría violar la propia ley saudita.  La Federación también mostró inquietud por la decisión del gobierno de cerrar dos oficinas del canal de televisió que emitió el programa el pasado mes de julio, y reclamó que “es hora que Arabia Saudita realice las reformas necesarias para acabar con esta manera legal de intimidación”.

Read Full Post »

Marta Tudela Torres, Responsable de Gènere, ACSUR-Les Segovias

L’inferior protagonisme de les dones respecte als homes en els mitjans de comunicació, així com el tractament estereotipat que se’n fa, constitueixen fets àmpliament estesos a tot el món. Palestina no n’és una excepció. Allí les qüestions que afecten a les dones apareixen poc en els mitjans i les imatges que circulen sobre elles les mostren exclusivament en la seva condició de víctimes del conflicte àrab-israelià. El que no és tan habitual és que se centrin a mostrar les experiències de moltes dones que treballen per la garantia, defensa i compliment dels drets humans.

I és que encara que sigui cert que les dones palestines sofreixen les pitjors conseqüències del conflicte, no ho és menys que també són activistes que estan lluitant per canviar la situació; ni que són exemples de resistència quotidiana davant la violació de drets humans que els imposa l’ocupació israeliana en el seu dia a dia. Els models de dona són en realitat molt més variats, i depenen de l’encreuament de múltiples variables, entre les quals, la classe, l’ètnia o l’edat.

Les dones palestines, com qualsevol col·lectiu de dones, comparteixen una sèrie de circumstàncies desfavorables derivades de les expressions del patriarcat en el context econòmic, social, polític i cultural que les envolta, que en el cas palestí estan clarament mediatizades pel conflicte. Però les dones són diverses, encara que els mitjans de comunicació sovint semblin obstinats a presentar-les des d’un sol angle.

A Betlem, Cisjordània, l’any 2004 va sorgir l’Associació TAM (les sigles en àrab de “Dones”, “Mitjans de comunicació” i “Desenvolupament”), a partir de la iniciativa de 7 dones i homes palestines, activistes dels drets de les dones i especialistes en mitjans de comunicació, que van decidir anar per feina per fer alguna cosa en aquest àmbit.

Un dels principals objectius de TAM és contribuir a l’empoderament de les dones palestines utilitzant la comunicació com a eina per incrementar la conscienciació de la societat palestina al voltant dels temes relatius a les dones. Per aconseguir-ho, una de les seves principals estratègies és promoure la inclusió de temàtiques d’interès de les dones en els continguts dels mitjans, que solen estar absents en la gran majoria d’ells. Això s’aconsegueix mitjançant la realització de videos participatius que tracten temes com la vivència de les dones de la poligàmia, la violència de gènere o els abusos sexuals i que després són projectats en televisions locals palestines. També es realitzen programes, talk-shows, curts o documentals.

A través d’ells, s’aconsegueix sensibilitzar a la societat sobre qüestions que en gran mesura són considerades com a tabú, exercint un fort impacte (la societat palestina és una de les que presenta majors quotes de persones consumidores de televisió, especialment de televisions locals). D’altra banda, gràcies a la formació de formadores en la realització de videos participatius, també s’aconsegueix potenciar la participació de les dones com a treballadores dels mitjans de comunicació.

Com a agents estratègics en la creació d’opinió i en la transformació de la imatge simbòlica de les dones en la societat, els mitjans tenen un paper clau per afavorir l’equitat de gènere a Palestina. És per això que des d’ACSUR-Las Segovias recolzem el treball d’organitzacions com TAM que estan intentant construir les dones des d’una visió més justa i, en definitiva, veraç. ACSUR – Les Segovias és una organització que s’autodefineix com a feminista i parteix de la convicció que la comunicació és, abans que res, un dret.

Més informació detallada dels objectius i la missió de l’organització a www.tam-media.org

—————————————————————–

Marta Tudela Torres, Responsable de Género, ACSUR-Las Segovias

 

El inferior protagonismo de las mujeres respecto a los hombres en los medios de comunicación, así como el tratamiento estereotipado de ellas, constituyen hechos ampliamente extendidos en todo el mundo. Palestina no es una excepción. Allí las cuestiones que afectan a las mujeres aparecen poco en los medios y las imágenes que circulan sobre ellas las muestran exclusivamente en su condición de víctimas del conflicto árabe-israelí. Lo que no es tan habitual es que se centren en mostrar las experiencias de muchas mujeres que trabajan por la garantía, defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Y es que aún siendo cierto que las mujeres palestinas sufren las peores consecuencias del conflicto, no lo es menos que también son activistas que están luchando por cambiar la situación; ni que son ejemplos de resistencia cotidiana ante la violación de derechos humanos que les impone la ocupación israelí en su día a día. Los modelos de mujer son en realidad mucho más variados, y dependen del cruce de múltiples variables, entre ellas, la clase, la etnia o la edad.

Las mujeres palestinas, como cualquier colectivo de mujeres, comparten una serie de circunstancias desfavorables derivadas de las expresiones del patriarcado en el contexto económico, social, político y cultural que las rodea, que en el caso palestino están claramente mediatizadas por el conflicto. Pero las mujeres son diversas, aunque los medios de comunicación a menudo parezcan empeñados en presentarlas desde un solo ángulo.

En Belén, Cisjordania, surgió en 2004 la Asociación TAM (son las siglas en árabe de “Mujeres”, “Medios de Comunicación” y “Desarrollo”), a partir de la iniciativa de 7 mujeres y hombres palestinas, activistas de los derechos de las mujeres y especialistas en medios de comunicación, que decidieron ponerse manos a la obra para hacer alguna cosa al respecto.

Uno de los principales objetivos de TAM es contribuir al empoderamiento de las mujeres palestinas utilizando la comunicación como herramienta para incrementar la concienciación de la sociedad palestina alrededor de los temas relativos a las mujeres. Para ello, una de sus principales estrategias es promover la inclusión de temáticas de interés de las mujeres en los contenidos de los medios, que suelen estar ausentes de la gran mayoría de ellos. Esto se consigue mediante la realización de videos participativos que tratan temas como la vivencia de las mujeres de la poligamia, la violencia de género o los abusos sexuales y que después son proyectados en televisiones locales palestinas. También se realizan programas, talk-shows, cortos o documentales.

A través de ellos, se consigue sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones que en gran medida son consideradas como tabú, ejerciendo un fuerte impacto (la sociedad palestina es una de las que presenta mayores cuotas de personas consumidoras de televisión, especialmente de televisiones locales). Por otro lado, gracias a la formación de formadoras en la realización de videos participativos, también se consigue potenciar la participación de las mujeres como trabajadoras de los medios de comunicación.

Como agentes estratégicos en la creación de opinión y en la transformación de la imagen simbólica de las mujeres en la sociedad, los medios tienen un papel clave para favorecer la equidad de género en Palestina. Es por ello que desde ACSUR-Las Segovias apoyamos el trabajo de organizaciones como TAM que están intentando construir a las mujeres desde una visión más justa y, en definitiva, veraz. ACSUR – Las Segovias es una organización que se autodefine como feminista y parte de la convicción de que la comunicación es, ante todo, un derecho.

Más información detallada de los objetivos y la misión de la organización en www.tam-media.org

—————————————————————–

Marta Tudela Torres, Gender Responsible, ACSUR-Las Segovias

The role of women inferior to men in the media and the stereotypical treatment of them, are widely spread throughout the world. Palestine is no exception. There the issues affecting women appear shortly in the media and the images circulating on the show exclusively on them as victims of the Arab-Israeli conflict. What is not so common is that they focus on showing the experiences of many women working for the security, defense and enforcement of human rights.

And it still remains true that Palestinian women suffer the worst consequences of the conflict, it is equally true that they are also activists who are fighting to change the situation, nor are examples of everyday resistance to the violation of human rights imposed on them Israeli occupation in their day to day. The female models are actually much more varied, and depend on the crossing of multiple variables, including class, ethnicity or age.

Palestinian women, like any group of women, share a number of unfavorable circumstances arising from expressions of patriarchy in the economic, social, political and cultural life around them, which in the Palestinian case are clearly mediated by the conflict. But women are different, although the media often seem determined to present them from a single angle.

In Bethlehem, West Bank, the Association appeared in 2004 TAM (Arabic stands for “Women”, “Media” and “Development”), from the initiative of Palestinian men and 7 women, rights activists women and media specialists, who decided to get down to work to do something about it.

One of the main goals of TAM is to contribute to the empowerment of Palestinian women using communication as a tool to increase awareness of Palestinian society about issues concerning women. For this, one of its main strategies is to promote the inclusion of issues of interest to women in media content, which are generally absent from the vast majority of them. This is achieved through the implementation of participatory videos covering topics regarding the experiences of women of polygamy, gender violence or sexual abuse and which are then projected on local Palestinian television. Also conducted programs, talk shows, short films and documentaries.

Through them, you get to sensitize society on issues that are largely regarded as taboo, exerting a strong impact (Palestinian society is one that presents greater share of people consuming television, especially local television). In addition, through training of trainers in conducting participatory videos, also get increasing participation of women as workers in the media.

As strategic actors in the creation of opinion and in the transformation of the symbolic image of women in society, the media have a key role in promoting gender equality in Palestine. That is why from ACSUR-The Segovia support the work of organizations like TAM that are trying to build a women from a more fair and ultimately truthful. ACSUR – The Segovia is an organization that describes itself as a feminist and part of the belief that communication is primarily a right.

More details of the objectives and mission of the organization www.tam-media.org

Read Full Post »

Marta Ayora i Marga Pont, periodistes de la XIDPICCAT – XIPAVG, editores de la newsletter

Moltes dones periodistes al Sud de la Mediterrània volen alçar la veu, però són silenciades en els seus països. Es troben al Marroc, a Síria, a Líban, a Jordània o a Palestina. Viuen en països en conflicte sense possibilitat de denunciar les violacions als drets de les dones que es produeixen diàriament. Viuen en condicions de persecució o es veuen obligades a exiliar-se.

Aquesta newsletter neix amb l’objectiu de donar veu a totes aquestes dones. I a fer arribar el seu missatge a través d’Internet a les dues ribes de la Mediterrània. Volem parlar de temes prohibits en el Sud de la Mediterrània: els abusos sexuals dins la família i el treball, els assassinats per honor, la mutilació genital femenina, la violència dins la família, els matrimonis convinguts i amb nenes menors d’edat, la indefensió de la dona en la justícia, la violació dels drets de les dones en tots els sentits. I ho volem fer donant la paraula a les dones que ho pateixen o que ho veuen i ho volen denunciar.

Per això, aquesta newsletter recollirà testimonis de dones que han patit o estan patint violacions als seus drets i també inclourà el recull i l’anàlisi de la legislació dels països del Sud de la Mediterrània, per veure de quina protecció legal disposen les dones i quines mancances legals i jurídiques encara es produeixen.

La newsletter Dones, periodistes i conflicte a la Mediterrània és un projecte que parteix de l’esperit de l’agenda i recomanacions que la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPICCAT – XIPAVG) i la Xarxa Mediterrània d’Informació i Comunicació de Gènere, (la XIDPICCAT – XIPAVG n’és membre), van elaborar durant la Trobada de periodistes i comunicadores a l’IEMED el setembre de 2008. Una agenda i recomanacions que va ser refrendada en la III Trobada Mediterrània de periodistes i comunicadores amb visió de gènere.

—————————————————————-

Marta Ayora y Marga Pont, periodistas de la XIDPICCAT – XIPAVG, editores de la newsletter

Muchas mujeres periodistas en el Sur del Mediterráneo quieren alzar la voz, pero son silenciadas en sus países. Se encuentran en Marruecos, en Siria, en Líbano, en Jordania o en Palestina. Viven en países en conflicto sin posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos de las mujeres que se producen diariamente. Viven en condiciones de persecución o se ven obligadas a exiliarse.

Esta newsletter nace con el objetivo de dar voz a todas estas mujeres. Y hacer llegar su mensaje a través de Internet en las dos orillas del Mediterráneo. Queremos hablar de temas prohibidos en el Sur del Mediterráneo: los abusos sexuales en la familia y el trabajo, los asesinatos por honor, la mutilación genital femenina, la violencia en la familia, los matrimonios convenidos y con niñas menores de edad, la indefensión de la mujer en la justicia, la violación de los derechos de las mujeres en todos los sentidos. Y queremos hacerlo dando la palabra a las mujeres que lo sufren o que lo ven y lo quieren denunciar.

Por ello, esta newsletter recogerá testimonios de mujeres que han sufrido o están sufriendo violaciones a sus derechos y también incluirá la recopilación y el análisis de la legislación de los países del Sur del Mediterráneo, para ver de qué protección legal disponen las mujeres y qué carencias legales y jurídicas todavía se producen.

La newsletter Mujeres, periodistas y conflicto en el Mediterráneo es un proyecto que parte del espíritu de la agenda y recomendaciones que la Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña – Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (XIDPICCAT – XIPAVG) y la Red Mediterránea de Información y Comunicación de Género, (la XIDPICCAT – XIPAVG es miembro), elaboraron durante el Encuentro de periodistas y comunicadoras en el IEMED en septiembre de 2008. Una agenda y recomendaciones que fue refrendada en el III Encuentro Mediterráneo de periodistas y comunicadoras con visión de género.

—————————————————————-

Marta Ayora and Marga Pont, journalists XIDPICCAT – XIPAVG, publishers of the newsletter

Many women journalists in the southern Mediterranean countries want to raise their voices, but are silenced in their countries. They are living in Morocco, Syria, Lebanon, Jordan or Palestine. They live in countries in conflict without the possibility of denouncing the violations of women’s rights that occur daily. They live in conditions of persecution or they are forced into exile.

This newsletter was created with the aim of giving voice to all these women. And it was also created to get their messages across the Internet on both shores of the Mediterranean. We want to discuss forbidden topics in the Southern Mediterranean: sexual abuse in the family and work, honor killings, female genital mutilation, violence in the family, arranged marriages with underage girls, the helplessness of women in justice, violation of rights of women in every way. And we want to give the word to women who suffer or who see it and want to report.

So this newsletter will collect testimonies from women who have suffered or are suffering violations to their rights and it also will include the collection and analysis of legislation of the Southern Mediterranean countries, to see what legal protection is available to women and what legal and juridical gaps still occur.

Women, journalists and conflict in the Mediterranean Newsletter is a project of the spirit of the agenda and recommendations of the International Network of Women Journalists and Communicators of Catalonia – International Network of Journalists with a Gender Vision (XIDPICCAT – XIPAVG) and the Mediterranean Network of Gender Information and Communication (the XIDPICCAT – XIPAVG is member), developed during the meeting of journalists and communicators at IEMED in September 2008. These are an agenda and recommendations that were endorsed at the Third Meeting of Mediterranean Journalists and communicators with a gender perspective.

Read Full Post »

Maria-Àngels Roque, Antropóloga y Directora de Estudios de Culturas Mediterráneas (IEMed)

La voz, el sonido pertenece al mundo de la percepción y de la comunicación; también las representaciones plasmadas en soportes textuales o artísticos. ¿Cómo nos comunicamos, conocemos los códigos, sabemos interpretar? Nos miramos en el espejo mediterráneo, que al igual que la obra del escultor Anish Kapoor, suma inmensa de cristales con ópticas múltiples, produce reverberaciones, imágenes nítidas o deformantes según la posición cercana o lejana, la luz… Metáfora artística que nos sirve también para amplificar nuestras voces y visiones, para interpretar los textos, no siempre escritos, de las mujeres mediterráneas.

Las mujeres desde la antigüedad han sido curanderas, cirujanas y parteras, poetas, filósofas, artistas. Seguramente como recolectoras descubrieron las propiedades medicinales de las plantas y aprendieron a secar, conservar y mezclar las sustancias vegetales. Margaret Alic (1991, p.27) afirma rotunda: “Hubo pocos adelantos en la ciencia médica desde la botanista prehistórica que experimentaba con hierbas y raíces, hasta el descubrimiento de las sulfas y los antibióticos en el siglo XX”. Las mujeres también han sido y son referentes vivos de bienes artísticos transmitidos  de forma oral  y manual, industriosas tejedoras y ceramistas. Algunos de sus conocimientos han sido rescatados para el patrimonio cultural de muchos países.

Es obvio que el Mediterráneo ofrece un marco espacio-temporal rico en culturas y  realidades diversas que permite una reflexión retrospectiva y prospectiva. Este carácter magmático y fecundo que da lugar a acciones y retroacciones, nos puede estimular a la comprensión de los sistemas dinámicos complejos, en el que existen ideologías opuestas y al mismo tiempo una mejor percepción del conocimiento vinculado con las mujeres.

Las filósofas pitagóricas: la cultura que emerge de la naturaleza

Si trazamos la historia de la filosofía hasta Hesíodo veremos que, al menos de forma escrita, involucró a los hombres desde el s.VIII a.C. El filosofar verbal, sin duda, precedió a Hesíodo, pero a pesar de no tener ningún testimonio de esta historia oral, sí conocemos diversos casos referenciados sobre los autores presocráticos que se manifestaban por medio de la enseñanza oral. Tales, Anaximandro, Anaximenes y Pitágoras no escribieron ningún libro. Es probable que Heráclito no escribiese jamás nada directamente, y tan sólo al adquirir categoría y fama de sabio se llevase a cabo una colección de sus declaraciones más famosas. Según Kirk (1981), los fragmentos que hoy poseemos son en su mayor parte apotegmas orales más que restos de un tratado discursivo. Tampoco está claro que Pitágoras escribiese directamente. Según el filósofo Aristoxeno, Pitágoras había tomado la mayoría  de sus principios estéticos de la filósofa-sacerdotisa, Themistoclea, de la cual no se conocen más detalles (mencionado en Diógenes,8,8).

Esta observación concuerda en la referencia sociológica con la del mito de Eolo, en el que se relata como había sido instruido en la observación de la naturaleza por su esposa Hipo. Sobre la dificultad interpretativa atribuida a algunos textos  presocráticos lo hemos de recibir con cautela como manifiesta el helenista Frankel, a causa de la manipulación que desde antiguo se ha hecho de estos materiales (1993, p.248) Si esto es así para los filósofos conocidos, qué se podría decir sobre el deterioro sufrido por los textos de las mujeres, silenciados y a menudo tildados, como en el caso de las pitagóricas, de reflejar meramente asuntos domésticos, minimizando sus aportaciones.  Sin embargo, las mujeres pitagóricas trataban sobre ética, metafísica, cosmología, epistemología y otras áreas de la filosofía. El hecho de que a través de los siglos se hayan conservado referencias suyas e incluso textos, confirma que debieron ser más importantes de lo que hoy se las considera y, sobre todo, que debió haber muchas más.

La filósofa norteamericana Mary Ellen Waithe (1987-1991) recoge y analiza en una amplia obra sobre las mujeres filósofas, los fragmentos que se han conservado de las pitagóricas. Estas filósofas se pueden dividir en primeras pitagóricas (del s.VI a.C al s.IV a.C., como Themistoclea, Theano, Arignote, Mya y Damo) y pitagóricas tardías (del s.IV a.C al siglo II a C., como  Fintis, Aesara de Lucania, Perictione y Theano II).

Theano de Crotona (s. VI a de C.), denominada la primera filosofa, provenía de una órfica familia aristocrática y no se sabe a ciencia cierta si era esposa o discípula de Pitágoras. Existe un documento atribuido a Theano en el que ésta discute la metafísica de Pitágoras. Es a ella a quien se atribuye el concepto pitagórico de justo medio. Asimismo, de sus apotegmas se pueden extraer sus opiniones sobre el matrimonio, el sexo, las mujeres y la ética. Poco más se sabe de Theano, excepto que sus hijas Damo, Myia y Arignote también están incluidas entre los primeros filósofos pitagóricos. Sus hijas tenían reputación de excelentes médicas y  se decía que habían ganado un debate con el médico Eurifón sobre el desarrollo fetal, por argumentar que el feto era viable incluso antes de finalizar el séptimo mes.

Aesara de Lucania (s.III a.C.) es una pitagórica tardía. El fragmento que ha sobrevivido del Libro sobre la Naturaleza humana presenta una teoría del Derecho Natural que proclama que, a través de la introspección en la naturaleza y en la estructura del alma humana, podemos descubrir los fundamentos filosóficos naturales de todo el Derecho humano, incluyendo la estructura técnica del Derecho moral y positivo. Para Aesara, tanto el Derecho como la Justicia son producto del principio racional, matemático, divino y funcional de la proporción adecuada.

El Derecho puede ser una disuasión y un incentivo poderoso, ya sea como  expresión de armonía y estabilidad, de las virtudes y de los valores del individuo, de la familia o de la ciudad. En el fragmento “Sobre la naturaleza humana” la filósofa de Lucania recomienda la introspección en la naturaleza del alma humana: la  moralidad individual, las leyes que gobiernan el fundamento moral de las instituciones sociales.  Waithe manifiesta que “también podemos especular cómo el análisis de Aesara sobre la estructura del alma puede ser relevante para entender las leyes de la psicología moral humana y las leyes de la medicina física.” ( en Waithe, 1987-1993, p.24)

Persona y Naturaleza

Un personaje que ha seducido e inspirado a filósofos y estudiosos es Diotima de Mantinea. A la figura de Diotima (siglo V a.C.), sacerdotisa de Mantinea, Platón le atribuye en El Banquete las teorías desarrolladas por Sócrates sobre el amor y la belleza. Esta atribución ha sido tomada como una ficción literaria; sin embargo, existe una Diotima de Mantinea que, según la tradición, llegó a Atenas en el año 440 a.C. para preservar a la ciudad de la peste, parece ser que ordenó la purificación de la ciudad a base de  procedimientos prácticos y, gracias a ello, se evitó durante diez años la epidemia de peste que irrumpió finalmente al inicio de la guerra del Peloponeso.

El conocimiento de Diotima, como el de muchas otras mujeres que eran médicas, filósofas y sacerdotisas, reúne la antiquísima sabiduría basada en la observación de la naturaleza, y conjuga sus actividades religiosas con la enseñanza y la medicina.

En un análisis muy minucioso del pensamiento de estas filósofas, Waithe nos retrotrae al personaje real. Entre los argumentos que aporta, arguye que las tesis de Diotima en relación al alma son diferentes a las mantenidas por Platón en todas sus obras, incluso en aquéllas que fueron escritas en la misma época.

Diotima mantiene que el deseo por la inmortalidad conduce a las personas a intentar generar una progenitura (descendencia, continuidad) de la psique, y que esta progenitura es siempre humana, nunca animal. Por lo tanto, el alma de la persona que tiene una falta de virtud para generar una progenitura del alma no sigue el camino del hombre sin virtud de Platón, que se reencarna en la siguiente vida en mujer o animal (metempscosis o principio de trasmigración del alma). El alma de Diotima es marcadamente no platónica: no es eterna -si no llegase a generar una progenitura (continuidad) del alma, presumiblemente dejará de existir cuando el cuerpo muera, y no  conseguirá la inmortalidad-. Diotima no se compromete en cuanto a los orígenes de la psique; sin embargo, el retrato que esboza indica que los individuos desarrollan ciertas cualidades de sus almas que se convierten en rasgos característicos de la persona.

El concepto socrático-platónico del alma supone una visión de la persona como algo subyacente a lo que se añaden las cualidades que le son inherentes. El concepto de la identidad personal de Diotima es que la persona es una suma de las cualidades de él o ella; que no existe un yo esencial subyacente a los atributos personales. En la visión de Diotima, la persona es idéntica con las cualidades morales e intelectuales que él o ella ejemplifican. Por consiguiente, y según Diotima, la persona consigue la inmortalidad reproduciendo estas cualidades o bien pariendo una progenitura del alma. Waithe, por otro lado, afirma que, por lo que se sabe, no existe ningún estudioso que haya sugerido que la teoría de Platón sobre la identidad personal se atribuya a Sócrates.

Tendríamos que buscar preferiblemente si el  concepto elaborado por Diotima puede ser justificado al sugerir que Platón abandonó su teoría sobre la identidad personal antes de escribir el  Symposium o que abandonó la teoría de Diotima después de haber elaborado éste. Por lo tanto, concluye Waithe que es mucho más fácil que Diotima fuese un personaje real que poseía estas ideas filosóficas concretas, y que al igual que los apotegmas de otros filósofos cuyos conocimientos fueran plasmados más tarde, surgiesen referenciadas por boca de Sócrates.

Anterior a Diotima, y con mejor suerte, dentro de la memoria cultural, nos encontramos con el personaje extraordinario de Safo de Lesbos (625-580 a de C.).Su palabra, su escritura no ha podido ser negada gracias a su popularidad y no se la ha podido utilizar a ella misma como un recuerdo poético como en el caso de la sacerdotisa de Mantinea. La gran poetisa canta sobre todo a la Gran Madre, y existe en la concepción sáfica un abrazo unitario de todo lo que está creado, el sentimiento de su conexión intima y la fusión de los seres más diversos gracias a un principio de vida unificadora.

Su poesía tuvo un gran éxito en la antigüedad: se encuentran citas en más de cien autores y en la época alejandrina proliferan las ediciones y los estudios y comentarios de sus poesías. Sus poemas son recitados en público y han sido imitados y traducidos por Cátulo, Horacio y Ovidio. Safo había compuesto nueve libros de poesía, de los que tan sólo se conservan 650 versos. Los poemas más bellos son los consagrados al amor, pero también canta la belleza de la naturaleza y compone himeneos -cantos de bodas-. Eros suscita el entusiasmo en el ánimo de Safo y es el origen de toda su producción. Su profundo conocimiento de la música y de la danza le permitió, asimismo, crear ritmos y una métrica nueva (la estrofa sáfica).

En el Norte de África, las mujeres de Cirene tenían en gran honor a la Madre Isis, diosa de la sabiduría. Uno de los signos representativos de Isis era la mano protectora (vigente en las poblaciones del sur del Mediterráneo, la hamsa, normalmente interpretada  como mano de Fátima). La mujer libia se ponía bajo la protección de las heroínas que estaban en conexión con la cabra como animal representativo. Ellas eran las buenas madres, fuente de todas las cosas. Según el texto de Apolonio de  Rodas, cuando los Argonautas desembarcaron en la costa encontraron a las heroínas líbicas que se presentan de la siguiente forma:

Nosotras somos las divinidades solitarias con facultad  para hablar.”

“Las heroínas, hijas protectoras de la tierra de Libia.”

Algunas de las mujeres pitagóricas se denominan a sí mismas Heroides. Podemos especular que si el héroe es aquél que es recordado por la comunidad por haber hecho algo glorioso, estas mujeres querían ser recordadas por su calidad comunicativa y protectora, ya que tenían habilidad para contemplar y analizar la naturaleza del principio armonía como principio de todas las cosas que existen. Y que como principio normativo se extiende a una habilidad para identificarlo como un principio matemático, metafísico y estético entre otros.

El aspecto residual del carácter matrilineal de las poblaciones líbico-beréberes lo podemos observar actualmente entre los tuaregs, cuyo alfabeto (tifinag) tiene grandes concomitancias con el alfabeto líbico. Es interesante observar cómo las trasmisoras de esta escritura han sido precisamente las mujeres, tradición que posiblemente remonte al papel cultural de las sacerdotisas en este lugar.

En la actualidad existe un porcentaje elevado de analfabetismo en las mujeres del sur del Mediterráneo, pero ello no quiere decir que no sean grandes trasmisoras de conocimientos específicos y creativos. Fatema Mernissi (2006) nos recuerda que las mujeres artesanas, como por ejemplo las que tejedoras del Atlas, mantienen en sus tapices símbolos y letras del antiguo alfabeto: ”Un código de símbolos que la madre transmite a los niños, el lenguaje milenario que hablamos en nuestros sueños. Y en nuestros sueños navegamos por el mundo de las diosas, tenemos alas, nos acercamos a las estrellas, árboles, agua. De ahí la fascinación de  los pintores como Gauguin por las alfombras”.

Texto significa tejido: tejer historias, tejer  significados. En muchas culturas existe la representación de diosas tejedoras o hilanderas. El personaje de Penélope es recurrente a través del tiempo. La artista canadiense Ruth trabaja con materias textiles habla de aquello que le ha servido para profundizar en su obra, le interesa particularmente los temas clásicos. Penélope se sacó de encima a sus pretendientes durante tres años con su tejer y destejer una mortaja, eludiendo así la elección de un nuevo marido. Su acción o no acción ha sido interpretada de muy diferente manera a lo largo de la historia. En los mitos más antiguos su nombre significa “la que saca los hilos” relacionada con aquellos antiguos poderes que dominaban las diosas del destino. Su negativa a cortar el hilo final o a concluir la obra conduce a la suposición, nunca confirmada en la realidad de que dominaba la vida de su marido, Ulises. Su acción parece menos heroica que la de su marido, pero ella triunfó sin derramamiento de sangre, al contrario que Ulises, que mató a los pretendientes.

Para Scheuing, las mujeres en la mitología griega eligen tejer como expresión de sus ideas (1998, p.325). Así, manifiesta que “es una ficción muy agradable representar a Helena de Troya tejiendo un gran velo o pieza de tapicería de la historia de la guerra de Troya. Una pensaría que Homero (o cualquier otro) heredó aquel velo y que su Ilíada no es más que una explicación de esa admirable obra de arte” (p.325, nota 14). Aragne es generalmente recordada como la mortal que desafió a Atenea a tejer y produjo la pieza más bella. Fue castigada por ello y transformada en serpiente. Pero ¿qué fue lo que tejió Aragne para merecer tanto castigo? Ovidio cuenta en las Metamorfosis la historia de que su tapiz contenía veintiún ejemplos de “seducciones mediante engaño” o violaciones cometidas por los dioses olímpicos (Libro VI, versos 73-112 y 132-6). Aracne empezó siendo una mujer tejedora de textos. Fue transformada en araña, una tejedora silenciosa. El poder comunicador de su trabajo ha desaparecido. Su historia se olvida e ignora muchas veces.

La historia de Filomela muestra un acto de superación del silencio por medio del trabajo de tejer. En relación a la comunicación de Filomela, Patricia Joplin manifiesta: “Tereo, el marido de su hermana, violó a Filomela y después le cortó la lengua para reducirla al silencio. Así que Filomela teje su historia en un manto para revelar a su hermana aquella horrible acción. Una actividad doméstica tan sencilla y “carente de significado” escapó a sus carceleros. Su hermana comprendió   el mensaje y la salvó y ambas se vengaron de Tereo”. Libro VI Metamorfosis, versos 575-87. En las interpretaciones feministas cortar la lengua es acabar con la fuerza de la oralidad pero “Filomena rechaza su situación de víctima muda… Cuando transforma su sufrimiento, su cautividad y su silencio en la ocasión de su arte, el texto que teje recibe la sobrecarga de un deseo de narrar.” (Joplin en Scheuing, 1998, p. 328).

Una de las constantes que permanecen sin apenas cambios  en el mito clásico y que reaparece en el romancero español es la violación y la mutilación de la lengua. Pero así como el tema de la violación, abuso o deshonra, especialmente en las versiones del romancero, se despacha pronto, la mutilación formará contrariamente un nexo dramático que se convertirá en una prueba que Filomena conseguirá vencer.

Turquino, que es el nombre latino de Tereo, le ha cortado la lengua para que no pueda contar lo que ha ocurrido. A veces le saca también los ojos o le corta los pechos, en muchas ocasiones la deja medio enterrada o la arroja a un barranco, y todo ello para que no se pueda comunicar.

El estudio hecho por Beatriz Gómez Acuña incide en la importancia del papel de la oralidad en el romance y manifiesta: “A pesar de la incidencia que se hace en la descripción del proceso de escritura, las noticias llegan a Blancaflor de manera oral y la misiva, pareciendo cobrar vida propia, le llega en un tiempo record: “Mucho corría Turquino / pero más corrió la nueva“. Además, el romance deja patente la vigencia de la historia y el compromiso que las cantoras tienen hacia ella: las cartas de Filomena / andan por mar y por tierra. Estos versos patentizan la popularidad del caso de Filomena y Blancaflor, que de manera ejemplar circulan oralmente entre el colectivo femenino”.  (2002, p.6). El final de romance no es otra cosa que utilizar la oralidad para pasar un mensaje a “las madres que tengáis hijas”.

Scherezade, en las Mil y una noches, es una infatigable narradora que con la palabra, con las historias oídas, leídas o inventadas, consigue salvar su vida. Contra el patriarcado y la violencia, las mujeres utilizan su voz, sus mensajes textuales, su imaginación. La imaginación es la fase espacial de la percepción. Cada uno de los sentidos proporciona una dimensión de la significación, pero la dinámica que integra las significaciones y produce un mundo coherente es la facultad de la imaginación

Para la bióloga y  premio Nóbel Barbara Mc Clintock, la ciencia tiene como meta, no la predicción per se sino el entendimiento; no el poder para manipular, sino el poder para tener la habilidad – el tipo de poder que resulta de un entendimiento del mundo que nos rodea y simultáneamente refleja y afirma nuestra conexión con este mundo. Evelyn Fox Keller tiene un ensayo de reflexiones sobre género y ciencia en el que formula: “nuestras “leyes de la naturaleza” son algo más que simples resultados de la investigación científica o de las presiones políticas y sociales: también deben ser leídas teniendo en cuenta su contenido personal -que por tradición es masculino-“(1991, p.15).

Las teorías contemporáneas nos incitan a una mayor libertad de pensamiento y nos permiten recuperar antiguas formulaciones en las que emergen de nuevo las filósofas presocráticas y las humildes tejedoras olvidadas cicateramente. En ellas vemos cómo entre la naturaleza y la cultura no existe una separación sino un encabalgamiento. En estos momentos la humanidad, a pesar de mantener su extraordinaria diversidad de culturas, se ha unificado bajo el dominio de una técnica que le permite asegurar todas las intercomunicaciones. Pero ahora la diversidad cultural ya no está valorizada como un concepto residual, sino como una fuente de creatividad. El pensamiento ecológico ha influido en la diversidad. El siglo XXI parece que tiende a ser el siglo de la ecología, de la diversidad cultural -diversidad en un sentido amplio, no específicamente étnico- y de irrupción de la mujer en todos los campos. Theano de Crotona, Aesara de Lucania o Diotima de Mantinea pueden hoy ver reflejadas en sensitivos hombres y mujeres muchas progenituras del alma.

BIBLIOGRAFÍA

ALIC, Margaret, “El legado de Hipatia”, Barcelona, Siglo Veintiuno Editores, 1991.

FRANKEL, H, Poesía y filosofía de la Grecia Arcaica, Madrid, Visor, 1993.

GÓMEZ ACUÑA, Beatriz, “Variaciones del tema clásico Philomena y Procne en el romance de Blancaflor y Filomena”, en Revista de Literatura Española medieval, 6. Valencia, Universidad de Valencia, 2002.

HOMERO, La Odisea, libro 24, versos 130-140.

JOPLIN, Patricia, The Voice , cit. por Scheuing

KELLER, Evelyn Fox, “Un mundo de diferencias”, en Reflexiones sobre género y ciencia, Valencia, Edicions d’Alfons el Margànim, 1991.

KIRK, G.S. y RAVEN, J.E, Los filósofos presocráticos, Madrid, Kairós, 1981.

MERNISSI, Fatema,  “Rêvons de galeries et de musées ruraux pour fêter nos tisseuses de tapis de l’Atlas », Revista Quaderns de la Mediterrània nº 7. Barcelona, IEMed, 2006.

OVIDIO, Les Metamórfosis,  vols V y VI , Barcelona, Bernat Metge, 1930.

ROQUE, Maria-Àngels,  “El pensament de les dones mediterrànies a l’antiguitat: natura i cultura, una trobada de la imaginació”,  Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1991.

SCHEUING, Ruth,  “Penélope y la historia desenmarañada” en Katy Deepwell , Madrid, Ediciones Cátedra,  Feminismos, 1998.

WAITHE, Mary Ellen (ed),  A History of Women Philosophers,  Vol.I,  Dordrecht, Kluwer, 1987-91.

Read Full Post »

Older Posts »