Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Novembre de 2009

Newsletter

Editorial / Editorial / Editorial

Editorial Montserrat Minobis, presidenta de la XIDPIC.CAT

Presentació / Presentación / Presentation

Com sorgeix aquesta newsletter
Cómo surge esta newsletter
How this newsletter comes up
Marta Ayora i Marga Pont

(més…)

Read Full Post »

Editorial Newsletter 01

Montserrat Minobis, presidenta de la XIDPICCAT – XIPAVG

Amb aquesta NEWSLETTER, pretenem obrir una finestra de llibertat d’informació per a totes aquelles persones que per viure i treballar en països del Sud de la Mediterrània i on es viuen situacions de conflicte, no poden exercir el dret a la lliure informació.

Aquestes pàgines virtuals són, doncs, obertes; primer, a totes aquelles dones periodistes, informadores i/o comunicadores que no poden fer sentir la seva veu mitjançant l’exercici de la seva professió, la qual cosa les impedeix informar de tots aquells fets o situacions que atempten contra un dret fonamental de les persones: els Drets Humans i, per tant, a la llibertat individual o col.lectiva.

No solament recollirem notícies i informacions de qualsevol tema d’actualitat, de debat o de polémica. Volem que tot allò que són anomenats temes “tabús” prohibits i a voltes penalitzats amb la máxima duresa, siguin exposats i coneguts per tothom.

Aquesta NEWSLETTER és, doncs, l’espai de les persones que no tenen altaveu, però que també serveix d’intercanvi. Amb aquestes pàgines volem donar a conèixer situacions injustes, tot acomplint una vella aspiració –motiu i eix de la XÁRXA MEDITERRÀNIA D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ AMB VISIÓ DE GÈNERE-, que és la d’establir ponts de diàleg, de debat i de comunicació entre les dues ribes de la Mediterrània.

————————————————-

Montserrat Minobis, presidenta de la XIDPICCAT – XIPAVG

Con esta NEWSLETTER, pretendemos abrir una ventana de libertad de información para todas aquellas personas que por vivir y trabajar en países del Sur del Mediterráneo y donde se viven situaciones de conflicto, no pueden ejercer el derecho a la libre información.

Estas páginas virtuales están, pues, abiertas; primero, a todas aquellas mujeres periodistas, informadorea y/o comunicadoras que no pueden hacer oír su voz mediante el ejercicio de su profesión, lo que les impide informar de todos aquellos hechos o situaciones que atentan contra un derecho fundamental de las personas: los Derechos Humanos y, por tanto, a la libertad individual o colectiva.

No recogeremos únicamente noticias e informaciones de cualquier tema de actualidad, de debate o de polémica. Queremos que todo lo que son llamados temas “tabúes” prohibidos y a veces penalizados con la máxima dureza, sean expuestos y conocidos por todos.

Esta NEWSLETTER es, pues, el espacio de las personas que no tienen altavoz, pero que también sirve de intercambio. Con estas páginas queremos dar a conocer situaciones injustas, cumpliendo una vieja aspiración-motivo y eje de la Red Mediterránea DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON VISIÓN DE GÉNERO-, que es la de establecer puentes de diálogo de debate y de comunicación entre las dos orillas del Mediterráneo.

————————————————-

Montserrat Minobis, President of the XIDPICCAT – XIPAVG

With this newsletter, we intend to open a window of free information for all those living and working in the South Mediterranean and live situations where conflict difficults the exercise of the right to free information.

These virtual pages are therefore open: first, to all those women journalists, informers and/or communicators who can not make their voices heard by exercising their profession, which prevents the reporting of those facts or situations that threaten a fundamental right of people: Human Rights and therefore the individual or collective freedom.

We not only collect news and information on any current topic of debate or controversy. We want all that matters called “taboos” prohibited and penalized laps with maximum hardness to be exposed and known to everyone.

This newsletter is therefore the place of people with no speaker, but also serves to the exchange. With these pages we want to introduce unfair situations, but performing an old aspiration of the shaft and cause-Mediterranean Network of INFORMATION AND COMMUNICATION WITH GENDER VISION, which is to build bridges of dialogue, debate and communication between both shores of the Mediterranean.

Read Full Post »

Kawther Salam, palestinian journalist living as a refugee in Austria

The Palestinian Prime Minister of Hamas in Gaza, the leading figure of the Islamic Resistance Movement (Hamas), Ismail Abed Al-Salam Haniyeh (Abu Al-Abed), of age 47 years, has married a second wife next to his first wife, his cousin Amal Haniyeh, the daughter of his uncle.

The name of the new wife is not known yet, but it is thought to be the wife of one of his friends who was murdered by the Israelis during “Operation Cast Lead”. The new marriage is a disaster for Amal, his first wife, who gave birth to 13 boys and girl to her husband Ismail Haniyeh. The children of Ismail and Amal Haniyeh are Abed Al-Salam, 28, Hammam, 26, Wisam, 25, Moath, 24, Sana’a, 23 and married, Bothayna, 22 and married, Khawleh, 17, the twins A’ayed Hazem, 15, Amir, 14, Mohammad, 13, Latife, 11, and Sarah, 5.
Amal, or Um Abed, married her cousin Ismail Haniyeh after her father paid the contribution of the marriage expenses. Ismail Haniyeh is the son of a brother of Amal’s father, who received him in his house and family when the father of Ismail died. Amal grew up together with her cousin Ismail in the house of her father, before marrying. She renounced going to university so that her father could pay for Ismail to attend university, until he received a bachelor’s degree in Arabic.

I doubt that Amal ever thought that her husband and cousin, the orphan who grew up under the protection of her father and who would later become leader of Hamas, would one day marry another wife, in this way betraying her after 30 years of marriage. No woman would like to see a fellow wife with her husband, no woman celebrated the second marriage of her husband, especially if she still healthy, beautiful and lives together with her children and husband.

A woman like Amal must be shocked after her husband married a second wife. This is the normal feeling of a woman who has spent most of her life giving children to her husband, who had sacrificed in her study, beauty, youth and everything in order to give him, Ismail Haniyeh, the chance to attend university and to work on his career. I think that a woman like Amal will be dying of pain after the second marriage of her husband. This feeling is never understood by Muslim men, who just think and understand that they “have the right” to marry 1 to 4 women in Islam. Men who grow up in this culture think of women like shoes: he can wear them and take them off anytime it pleases them.

It is certainly a shame for Amal, for any woman, to be abandoned by her husband at the age of 46, it is demeaning before her children, even if her husband tries treat both women equally as is demanded by Islamic law. Amal, as so many women who have gone through this, will not be satisfied, not at all. No woman likes to have half a man and to see her husband have another woman.

Between 1999 -2000 I coordinated a documentary film about the second marriage in Islam. It was awful for me to hear what I heard from these Muslim women, who lived with a husband who had another wife.  It was awful to hear the women raising their young children to hate the father. It was awful to hear the child wishing their fathers death. That is the reality of the second marriage. Whatever Islam considers this marriage, from the perspective of a woman it is a disaster and clear violation of her dignity and her human rights.

————————————————————————

Kawther Salam, periodista palestina que viu refugiada a Àustria

El Primer Ministre palestí de Hamas a Gaza, la principal figura del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Ismail Abed Al-Salam Haniyeh (Abu Al-Abed), de 47 anys, s’ha casat amb una segona dona al costat de la seva primera dona, la seva cosina Amal Haniyeh, filla del seu oncle.

El nom de la nova dona no es coneix encara, però es creu que és l’esposa d’un dels seus amics que va ser assassinat pels israelians durant l’ “Operació Plom Fos”. El nou matrimoni és un desastre per a Amal, la seva primera dona, qui va donar a llum a 13 nens i nenes al seu marit, Ismail Haniyeh. Els fills d’Ismail Haniyeh i Amal són Abed Al-Salam, 28, Hammam, 26, Wisam, 25, Moath, 24, Sana’a, 23 i casat, Bothayna, 22 i casat, Khawleh, 17, els bessons A’ayed Hazem, 15, Amir, 14, Mohammad, 13, Latife, 11, i Sarah, 5.

Amal, o Um Abed, es va casar amb la seva cosina, Ismail Haniyeh, després que el seu pare va pagar la contribució de les despeses del matrimoni. Ismail Haniyeh és el fill d’un germà del pare de Amal, que el va rebre a casa i la família quan el pare d’Ismail va morir. Amal va créixer al costat del seu cosí Ismail a casa del seu pare, abans de casar-s’hi. Ella va renunciar a anar a la universitat perquè el seu pare pogués pagar a Ismail estudis universitaris, fins que va aconseguir la llicenciatura en llengua àrab.

Dubto que Amal hagi pensat mai que el seu marit i cosí, l’orfe que va créixer sota la protecció del seu pare i que més tard es convertiria en líder d’Hamas, algun dia es casaria amb una altra dona, traint així els seus 30 anys de matrimoni. Cap dona voldria veure la dona d’un company amb el seu marit, cap dona festejaria el segon matrimoni del seu marit, especialment si ella encara es troba sana, bella i conviu amb llurs fills i marit.

Una dona com Amal ha de trobar-se en estat de xoc després que el seu marit s’hagi casat amb una segona dona. Aquesta és la sensació normal d’una dona que ha passat la major part de la seva vida donant als fills al seu marit, que havia sacrificat els seus estudis, la bellesa, la joventut i tot per donar-li a ell, Ismail Haniyeh, l’oportunitat d’assistir a la universitat i treballar en la seva professió. Crec que una dona com Amal es mor de dolor després del segon matrimoni del seu marit. Aquest sentiment no l’entenen mai els homes musulmans, que només pensen i entenen que “tenen el dret” de casar-se amb 1 a 4 dones en l’Islam. Els homes que creixen en aquesta cultura de pensar en les dones com les sabates: ell pot dur-les i treure-se-les del damunt en qualsevol moment que li vingui de gust.

Sens dubte, és una llàstima per a Amal, per a qualsevol dona, ser abandonada pel seu marit a l’edat de 46 anys, és humiliant davant dels seus fills, tot i que el seu marit intenti tractar per igual a totes les seves dones com exigeix la llei islàmica. Amal, com tantes dones que han passat per això, no estarà satisfeta, en absolut. A cap dona li agrada tenir un home a mitges i veure que el seu marit té una altra dona.

Entre 1999 -2000 vaig coordinar un documental sobre el segon matrimoni en l’Islam. Va ser horrible per a mi escoltar el que vaig escoltar d’aquestes dones musulmanes, que vivien amb un marit que tenia una altra dona. Era horrible escoltar a les dones pujant les seves filles i fills petits perquè odiessin al pare. Era horrible escoltar la canalla desitjant la mort als seus pares. Aquesta és la realitat del segon matrimoni. Per molt que l’Islam contempli aquest tipus de matrimoni, des de la perspectiva d’una dona és un desastre i una clara violació de la seva dignitat i els seus drets humans.

————————————————————————

Kawther Salam, periodista palestina que vive refugiada en Austria

El Primer Ministro palestino de Hamas en Gaza, la principal figura del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), Ismail Abed Al Salam Haniyeh (Abu Al-Abed), de 47 años, se ha casado con una segunda mujer al lado de su primera mujer, su prima Amal Haniyeh, hija de su tío.

El nombre de la nueva mujer no se conoce aún, pero se cree que es la esposa de uno de sus amigos que fue asesinado por los israelíes durante la “Operación Plomo Fundido”. El nuevo matrimonio es un desastre para Amal, su primera mujer, quien dio a luz a 13 niños y niñas a su marido, Ismail Haniyeh. Los hijos de Ismail Haniyeh y Amal son Abed Al-Salam, 28, Baño de vapor, 26, Wisam, 25, Moath, 24, Sana’a, 23 y casado, Bothayna, 22 y casado, Khawleh, 17, los gemelos A ‘ Ayed Hazem, 15, Amir, 14, Mohamed, 13, Latife, 11, y Sarah, 5.

Amal, o Um Abed, se casó con su prima, Ismail Haniyeh, después de que su padre pagara la contribución de los gastos del matrimonio. Ismail Haniyeh es el hijo de un hermano del padre de Amal, que lo recibió en casa y la familia cuando el padre de Ismail murió. Amal creció junto a su primo Ismail en casa de su padre, antes de casarse. Ella renunció a ir a la universidad para que su padre pudiera pagar a Ismail estudios universitarios, hasta que consiguió la licenciatura en lengua árabe.

Dudo que Amal haya pensado nunca que su marido y primo, el huérfano que creció bajo la protección de su padre y que más tarde se convertiría en líder de Hamas, algún día se casaría con otra mujer, traicionando así sus 30 años de matrimonio. Ninguna mujer quisiera ver la mujer de un compañero con su marido, ninguna mujer festejar el segundo matrimonio de su marido, especialmente si ella aún se encuentra sana, bella y convive con sus hijos y marido.

Una mujer como Amal debe encontrarse en estado de shock después de que su marido se haya casado con una segunda mujer. Esta es la sensación normal de una mujer que ha pasado la mayor parte de su vida dando hijos a su marido, que había sacrificado sus estudios, la belleza, la juventud y todo para darle a él, Ismail Haniyeh , la oportunidad de asistir a la universidad y trabajar en su profesión. Creo que una mujer como Amal se muere de dolor después del segundo matrimonio de su marido. Este sentimiento no lo entienden nunca los hombres musulmanes, que sólo piensan y entienden que “tienen el derecho” de casarse con 1 a 4 mujeres en el Islam. Los hombres que crecen en esta cultura de pensar en las mujeres como los zapatos: él puede ponérselas y quitárselas de encima en cualquier momento que le apetezca.

Sin duda, es una lástima para Amal, para cualquier mujer, ser abandonada por su marido a la edad de 46 años, es humillante delante de sus hijos, aunque su marido intente tratar por igual a todas sus mujeres como exige la ley islámica. Amal, como tantas mujeres que han pasado por ello, no estará satisfecha, en absoluto. A ninguna mujer le gusta tener un hombre a medias y ver que su marido tiene otra mujer.

Entre 1999 -2000 coordiné un documental sobre el segundo matrimonio en el Islam. Fue horrible para mí escuchar lo que escuché de estas mujeres musulmanas, que vivían con un marido que tenía otra mujer. Era horrible escuchar a las mujeres criando a sus hijas e hijos pequeños para que odiasen al padre. Era horrible escuchar a los niños deseando la muerte a sus padres. Esta es la realidad del segundo matrimonio. Por mucho que el Islam contemple este tipo de matrimonio, desde la perspectiva de una mujer es un desastre y una clara violación de su dignidad y sus derechos humanos.

Read Full Post »

La Federació Internacional de Periodistes, FIP, va repudiar el passat 26 d’octubre la sentència d’una cort àrab saudita de seixanta fuetades contra la periodista Rozanna al-Yami, condemnada per participar en un programa de televisió on un home saudita va parlar sobre sexe. En el moment de redactar aquesta alerta, es va conèixer que el rei d’Aràbia Saudita, Abdulá bin Abdelaziz, ha indultat a la periodista.

Rozanna és la primera periodista a rebre aquesta condemna que la FIP va qualificar de brutal, inhumana i injusta. A més de la periodista, l’home saudita i tres entrevistats del programa Bold Xarxa Line del canal libanès LBC han estat condemnats a penes de presó i fuetades per conversar sobre sexe.

La FIP va destacar que la sentència a la periodista per participar en la producció del programa i promoure’l  per internet, estableix un nefast precedent d’intimidació i restricció a la llibertat d’expressió. “Els periodistes, a tots els racons del món, estan aclaparats per aquesta sentència”, va declarar Aidan White, Secretari General de la FIP.

Abans de retirar la condemna a la periodista, la FIP havia manifestat la seva preocupació perquè el cas no va ser tractat per una cort especialitzada en assumptes de mitjans de comunicació, cosa que podria violar la llei saudita. La Federació també va mostrar inquietud per la decisió del govern de tancar dues oficines del de televisió ques va emetre el programa el passat mes de juliol, i va reclamar que “és hora que Aràbia Saudita realitzi les reformes necessàries per acabar amb aquesta manera legal d’intimidació”.

————————————————————–

La Federación Internacional de Periodistas, FIP, repudió el pasado 26 de octubre la sentencia de una corte árabe saudí de sesenta latigazos contra la periodista Rozanna al-Yami, condenada por participar en un programa de televisión donde un hombre saudí habló sobre sexo. En el momento de redactar esta alerta, se conoció que el rey de Arabia Saudita, Abdulá bin Abdelaziz, ha indultado a la periodista.

Rozanna es la primera periodista en recibir esta condena que la FIP calificó de brutal, inhumana e injusta. Además de la periodista, el hombre saudí y tres entrevistados del programa Bold Red Line del canal libanés LBC han sido condenados a penas de prisión y latigazos por conversar sobre sexo.

La FIP destacó que la sentencia a la periodista por participar en la producción del programa y promoverlo por internet, establece un nefasto precedente de intimidación y restricción a la libertad de expresión. “Los periodistas, en todos los rincones del mundo, están apabullados por esta sentencia”, declaró Aidan White, Secretario General de la FIP.

Antes de retirar la condena a la periodista, la FIP había manifestado su preocupación porque el caso no fue llevado por una corte especializada en asuntos de medios de comunicación, lo que podría violar la propia ley saudita.  La Federación también mostró inquietud por la decisión del gobierno de cerrar dos oficinas del canal de televisió que emitió el programa el pasado mes de julio, y reclamó que “es hora que Arabia Saudita realice las reformas necesarias para acabar con esta manera legal de intimidación”.

Read Full Post »

Marta Tudela Torres, Responsable de Gènere, ACSUR-Les Segovias

L’inferior protagonisme de les dones respecte als homes en els mitjans de comunicació, així com el tractament estereotipat que se’n fa, constitueixen fets àmpliament estesos a tot el món. Palestina no n’és una excepció. Allí les qüestions que afecten a les dones apareixen poc en els mitjans i les imatges que circulen sobre elles les mostren exclusivament en la seva condició de víctimes del conflicte àrab-israelià. El que no és tan habitual és que se centrin a mostrar les experiències de moltes dones que treballen per la garantia, defensa i compliment dels drets humans.

I és que encara que sigui cert que les dones palestines sofreixen les pitjors conseqüències del conflicte, no ho és menys que també són activistes que estan lluitant per canviar la situació; ni que són exemples de resistència quotidiana davant la violació de drets humans que els imposa l’ocupació israeliana en el seu dia a dia. Els models de dona són en realitat molt més variats, i depenen de l’encreuament de múltiples variables, entre les quals, la classe, l’ètnia o l’edat.

Les dones palestines, com qualsevol col·lectiu de dones, comparteixen una sèrie de circumstàncies desfavorables derivades de les expressions del patriarcat en el context econòmic, social, polític i cultural que les envolta, que en el cas palestí estan clarament mediatizades pel conflicte. Però les dones són diverses, encara que els mitjans de comunicació sovint semblin obstinats a presentar-les des d’un sol angle.

A Betlem, Cisjordània, l’any 2004 va sorgir l’Associació TAM (les sigles en àrab de “Dones”, “Mitjans de comunicació” i “Desenvolupament”), a partir de la iniciativa de 7 dones i homes palestines, activistes dels drets de les dones i especialistes en mitjans de comunicació, que van decidir anar per feina per fer alguna cosa en aquest àmbit.

Un dels principals objectius de TAM és contribuir a l’empoderament de les dones palestines utilitzant la comunicació com a eina per incrementar la conscienciació de la societat palestina al voltant dels temes relatius a les dones. Per aconseguir-ho, una de les seves principals estratègies és promoure la inclusió de temàtiques d’interès de les dones en els continguts dels mitjans, que solen estar absents en la gran majoria d’ells. Això s’aconsegueix mitjançant la realització de videos participatius que tracten temes com la vivència de les dones de la poligàmia, la violència de gènere o els abusos sexuals i que després són projectats en televisions locals palestines. També es realitzen programes, talk-shows, curts o documentals.

A través d’ells, s’aconsegueix sensibilitzar a la societat sobre qüestions que en gran mesura són considerades com a tabú, exercint un fort impacte (la societat palestina és una de les que presenta majors quotes de persones consumidores de televisió, especialment de televisions locals). D’altra banda, gràcies a la formació de formadores en la realització de videos participatius, també s’aconsegueix potenciar la participació de les dones com a treballadores dels mitjans de comunicació.

Com a agents estratègics en la creació d’opinió i en la transformació de la imatge simbòlica de les dones en la societat, els mitjans tenen un paper clau per afavorir l’equitat de gènere a Palestina. És per això que des d’ACSUR-Las Segovias recolzem el treball d’organitzacions com TAM que estan intentant construir les dones des d’una visió més justa i, en definitiva, veraç. ACSUR – Les Segovias és una organització que s’autodefineix com a feminista i parteix de la convicció que la comunicació és, abans que res, un dret.

Més informació detallada dels objectius i la missió de l’organització a www.tam-media.org

—————————————————————–

Marta Tudela Torres, Responsable de Género, ACSUR-Las Segovias

 

El inferior protagonismo de las mujeres respecto a los hombres en los medios de comunicación, así como el tratamiento estereotipado de ellas, constituyen hechos ampliamente extendidos en todo el mundo. Palestina no es una excepción. Allí las cuestiones que afectan a las mujeres aparecen poco en los medios y las imágenes que circulan sobre ellas las muestran exclusivamente en su condición de víctimas del conflicto árabe-israelí. Lo que no es tan habitual es que se centren en mostrar las experiencias de muchas mujeres que trabajan por la garantía, defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Y es que aún siendo cierto que las mujeres palestinas sufren las peores consecuencias del conflicto, no lo es menos que también son activistas que están luchando por cambiar la situación; ni que son ejemplos de resistencia cotidiana ante la violación de derechos humanos que les impone la ocupación israelí en su día a día. Los modelos de mujer son en realidad mucho más variados, y dependen del cruce de múltiples variables, entre ellas, la clase, la etnia o la edad.

Las mujeres palestinas, como cualquier colectivo de mujeres, comparten una serie de circunstancias desfavorables derivadas de las expresiones del patriarcado en el contexto económico, social, político y cultural que las rodea, que en el caso palestino están claramente mediatizadas por el conflicto. Pero las mujeres son diversas, aunque los medios de comunicación a menudo parezcan empeñados en presentarlas desde un solo ángulo.

En Belén, Cisjordania, surgió en 2004 la Asociación TAM (son las siglas en árabe de “Mujeres”, “Medios de Comunicación” y “Desarrollo”), a partir de la iniciativa de 7 mujeres y hombres palestinas, activistas de los derechos de las mujeres y especialistas en medios de comunicación, que decidieron ponerse manos a la obra para hacer alguna cosa al respecto.

Uno de los principales objetivos de TAM es contribuir al empoderamiento de las mujeres palestinas utilizando la comunicación como herramienta para incrementar la concienciación de la sociedad palestina alrededor de los temas relativos a las mujeres. Para ello, una de sus principales estrategias es promover la inclusión de temáticas de interés de las mujeres en los contenidos de los medios, que suelen estar ausentes de la gran mayoría de ellos. Esto se consigue mediante la realización de videos participativos que tratan temas como la vivencia de las mujeres de la poligamia, la violencia de género o los abusos sexuales y que después son proyectados en televisiones locales palestinas. También se realizan programas, talk-shows, cortos o documentales.

A través de ellos, se consigue sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones que en gran medida son consideradas como tabú, ejerciendo un fuerte impacto (la sociedad palestina es una de las que presenta mayores cuotas de personas consumidoras de televisión, especialmente de televisiones locales). Por otro lado, gracias a la formación de formadoras en la realización de videos participativos, también se consigue potenciar la participación de las mujeres como trabajadoras de los medios de comunicación.

Como agentes estratégicos en la creación de opinión y en la transformación de la imagen simbólica de las mujeres en la sociedad, los medios tienen un papel clave para favorecer la equidad de género en Palestina. Es por ello que desde ACSUR-Las Segovias apoyamos el trabajo de organizaciones como TAM que están intentando construir a las mujeres desde una visión más justa y, en definitiva, veraz. ACSUR – Las Segovias es una organización que se autodefine como feminista y parte de la convicción de que la comunicación es, ante todo, un derecho.

Más información detallada de los objetivos y la misión de la organización en www.tam-media.org

—————————————————————–

Marta Tudela Torres, Gender Responsible, ACSUR-Las Segovias

The role of women inferior to men in the media and the stereotypical treatment of them, are widely spread throughout the world. Palestine is no exception. There the issues affecting women appear shortly in the media and the images circulating on the show exclusively on them as victims of the Arab-Israeli conflict. What is not so common is that they focus on showing the experiences of many women working for the security, defense and enforcement of human rights.

And it still remains true that Palestinian women suffer the worst consequences of the conflict, it is equally true that they are also activists who are fighting to change the situation, nor are examples of everyday resistance to the violation of human rights imposed on them Israeli occupation in their day to day. The female models are actually much more varied, and depend on the crossing of multiple variables, including class, ethnicity or age.

Palestinian women, like any group of women, share a number of unfavorable circumstances arising from expressions of patriarchy in the economic, social, political and cultural life around them, which in the Palestinian case are clearly mediated by the conflict. But women are different, although the media often seem determined to present them from a single angle.

In Bethlehem, West Bank, the Association appeared in 2004 TAM (Arabic stands for “Women”, “Media” and “Development”), from the initiative of Palestinian men and 7 women, rights activists women and media specialists, who decided to get down to work to do something about it.

One of the main goals of TAM is to contribute to the empowerment of Palestinian women using communication as a tool to increase awareness of Palestinian society about issues concerning women. For this, one of its main strategies is to promote the inclusion of issues of interest to women in media content, which are generally absent from the vast majority of them. This is achieved through the implementation of participatory videos covering topics regarding the experiences of women of polygamy, gender violence or sexual abuse and which are then projected on local Palestinian television. Also conducted programs, talk shows, short films and documentaries.

Through them, you get to sensitize society on issues that are largely regarded as taboo, exerting a strong impact (Palestinian society is one that presents greater share of people consuming television, especially local television). In addition, through training of trainers in conducting participatory videos, also get increasing participation of women as workers in the media.

As strategic actors in the creation of opinion and in the transformation of the symbolic image of women in society, the media have a key role in promoting gender equality in Palestine. That is why from ACSUR-The Segovia support the work of organizations like TAM that are trying to build a women from a more fair and ultimately truthful. ACSUR – The Segovia is an organization that describes itself as a feminist and part of the belief that communication is primarily a right.

More details of the objectives and mission of the organization www.tam-media.org

Read Full Post »

Marta Ayora i Marga Pont, periodistes de la XIDPICCAT – XIPAVG, editores de la newsletter

Moltes dones periodistes al Sud de la Mediterrània volen alçar la veu, però són silenciades en els seus països. Es troben al Marroc, a Síria, a Líban, a Jordània o a Palestina. Viuen en països en conflicte sense possibilitat de denunciar les violacions als drets de les dones que es produeixen diàriament. Viuen en condicions de persecució o es veuen obligades a exiliar-se.

Aquesta newsletter neix amb l’objectiu de donar veu a totes aquestes dones. I a fer arribar el seu missatge a través d’Internet a les dues ribes de la Mediterrània. Volem parlar de temes prohibits en el Sud de la Mediterrània: els abusos sexuals dins la família i el treball, els assassinats per honor, la mutilació genital femenina, la violència dins la família, els matrimonis convinguts i amb nenes menors d’edat, la indefensió de la dona en la justícia, la violació dels drets de les dones en tots els sentits. I ho volem fer donant la paraula a les dones que ho pateixen o que ho veuen i ho volen denunciar.

Per això, aquesta newsletter recollirà testimonis de dones que han patit o estan patint violacions als seus drets i també inclourà el recull i l’anàlisi de la legislació dels països del Sud de la Mediterrània, per veure de quina protecció legal disposen les dones i quines mancances legals i jurídiques encara es produeixen.

La newsletter Dones, periodistes i conflicte a la Mediterrània és un projecte que parteix de l’esperit de l’agenda i recomanacions que la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPICCAT – XIPAVG) i la Xarxa Mediterrània d’Informació i Comunicació de Gènere, (la XIDPICCAT – XIPAVG n’és membre), van elaborar durant la Trobada de periodistes i comunicadores a l’IEMED el setembre de 2008. Una agenda i recomanacions que va ser refrendada en la III Trobada Mediterrània de periodistes i comunicadores amb visió de gènere.

—————————————————————-

Marta Ayora y Marga Pont, periodistas de la XIDPICCAT – XIPAVG, editores de la newsletter

Muchas mujeres periodistas en el Sur del Mediterráneo quieren alzar la voz, pero son silenciadas en sus países. Se encuentran en Marruecos, en Siria, en Líbano, en Jordania o en Palestina. Viven en países en conflicto sin posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos de las mujeres que se producen diariamente. Viven en condiciones de persecución o se ven obligadas a exiliarse.

Esta newsletter nace con el objetivo de dar voz a todas estas mujeres. Y hacer llegar su mensaje a través de Internet en las dos orillas del Mediterráneo. Queremos hablar de temas prohibidos en el Sur del Mediterráneo: los abusos sexuales en la familia y el trabajo, los asesinatos por honor, la mutilación genital femenina, la violencia en la familia, los matrimonios convenidos y con niñas menores de edad, la indefensión de la mujer en la justicia, la violación de los derechos de las mujeres en todos los sentidos. Y queremos hacerlo dando la palabra a las mujeres que lo sufren o que lo ven y lo quieren denunciar.

Por ello, esta newsletter recogerá testimonios de mujeres que han sufrido o están sufriendo violaciones a sus derechos y también incluirá la recopilación y el análisis de la legislación de los países del Sur del Mediterráneo, para ver de qué protección legal disponen las mujeres y qué carencias legales y jurídicas todavía se producen.

La newsletter Mujeres, periodistas y conflicto en el Mediterráneo es un proyecto que parte del espíritu de la agenda y recomendaciones que la Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña – Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (XIDPICCAT – XIPAVG) y la Red Mediterránea de Información y Comunicación de Género, (la XIDPICCAT – XIPAVG es miembro), elaboraron durante el Encuentro de periodistas y comunicadoras en el IEMED en septiembre de 2008. Una agenda y recomendaciones que fue refrendada en el III Encuentro Mediterráneo de periodistas y comunicadoras con visión de género.

—————————————————————-

Marta Ayora and Marga Pont, journalists XIDPICCAT – XIPAVG, publishers of the newsletter

Many women journalists in the southern Mediterranean countries want to raise their voices, but are silenced in their countries. They are living in Morocco, Syria, Lebanon, Jordan or Palestine. They live in countries in conflict without the possibility of denouncing the violations of women’s rights that occur daily. They live in conditions of persecution or they are forced into exile.

This newsletter was created with the aim of giving voice to all these women. And it was also created to get their messages across the Internet on both shores of the Mediterranean. We want to discuss forbidden topics in the Southern Mediterranean: sexual abuse in the family and work, honor killings, female genital mutilation, violence in the family, arranged marriages with underage girls, the helplessness of women in justice, violation of rights of women in every way. And we want to give the word to women who suffer or who see it and want to report.

So this newsletter will collect testimonies from women who have suffered or are suffering violations to their rights and it also will include the collection and analysis of legislation of the Southern Mediterranean countries, to see what legal protection is available to women and what legal and juridical gaps still occur.

Women, journalists and conflict in the Mediterranean Newsletter is a project of the spirit of the agenda and recommendations of the International Network of Women Journalists and Communicators of Catalonia – International Network of Journalists with a Gender Vision (XIDPICCAT – XIPAVG) and the Mediterranean Network of Gender Information and Communication (the XIDPICCAT – XIPAVG is member), developed during the meeting of journalists and communicators at IEMED in September 2008. These are an agenda and recommendations that were endorsed at the Third Meeting of Mediterranean Journalists and communicators with a gender perspective.

Read Full Post »

Maria-Àngels Roque, Antropóloga y Directora de Estudios de Culturas Mediterráneas (IEMed)

La voz, el sonido pertenece al mundo de la percepción y de la comunicación; también las representaciones plasmadas en soportes textuales o artísticos. ¿Cómo nos comunicamos, conocemos los códigos, sabemos interpretar? Nos miramos en el espejo mediterráneo, que al igual que la obra del escultor Anish Kapoor, suma inmensa de cristales con ópticas múltiples, produce reverberaciones, imágenes nítidas o deformantes según la posición cercana o lejana, la luz… Metáfora artística que nos sirve también para amplificar nuestras voces y visiones, para interpretar los textos, no siempre escritos, de las mujeres mediterráneas.

Las mujeres desde la antigüedad han sido curanderas, cirujanas y parteras, poetas, filósofas, artistas. Seguramente como recolectoras descubrieron las propiedades medicinales de las plantas y aprendieron a secar, conservar y mezclar las sustancias vegetales. Margaret Alic (1991, p.27) afirma rotunda: “Hubo pocos adelantos en la ciencia médica desde la botanista prehistórica que experimentaba con hierbas y raíces, hasta el descubrimiento de las sulfas y los antibióticos en el siglo XX”. Las mujeres también han sido y son referentes vivos de bienes artísticos transmitidos  de forma oral  y manual, industriosas tejedoras y ceramistas. Algunos de sus conocimientos han sido rescatados para el patrimonio cultural de muchos países.

Es obvio que el Mediterráneo ofrece un marco espacio-temporal rico en culturas y  realidades diversas que permite una reflexión retrospectiva y prospectiva. Este carácter magmático y fecundo que da lugar a acciones y retroacciones, nos puede estimular a la comprensión de los sistemas dinámicos complejos, en el que existen ideologías opuestas y al mismo tiempo una mejor percepción del conocimiento vinculado con las mujeres.

Las filósofas pitagóricas: la cultura que emerge de la naturaleza

Si trazamos la historia de la filosofía hasta Hesíodo veremos que, al menos de forma escrita, involucró a los hombres desde el s.VIII a.C. El filosofar verbal, sin duda, precedió a Hesíodo, pero a pesar de no tener ningún testimonio de esta historia oral, sí conocemos diversos casos referenciados sobre los autores presocráticos que se manifestaban por medio de la enseñanza oral. Tales, Anaximandro, Anaximenes y Pitágoras no escribieron ningún libro. Es probable que Heráclito no escribiese jamás nada directamente, y tan sólo al adquirir categoría y fama de sabio se llevase a cabo una colección de sus declaraciones más famosas. Según Kirk (1981), los fragmentos que hoy poseemos son en su mayor parte apotegmas orales más que restos de un tratado discursivo. Tampoco está claro que Pitágoras escribiese directamente. Según el filósofo Aristoxeno, Pitágoras había tomado la mayoría  de sus principios estéticos de la filósofa-sacerdotisa, Themistoclea, de la cual no se conocen más detalles (mencionado en Diógenes,8,8).

Esta observación concuerda en la referencia sociológica con la del mito de Eolo, en el que se relata como había sido instruido en la observación de la naturaleza por su esposa Hipo. Sobre la dificultad interpretativa atribuida a algunos textos  presocráticos lo hemos de recibir con cautela como manifiesta el helenista Frankel, a causa de la manipulación que desde antiguo se ha hecho de estos materiales (1993, p.248) Si esto es así para los filósofos conocidos, qué se podría decir sobre el deterioro sufrido por los textos de las mujeres, silenciados y a menudo tildados, como en el caso de las pitagóricas, de reflejar meramente asuntos domésticos, minimizando sus aportaciones.  Sin embargo, las mujeres pitagóricas trataban sobre ética, metafísica, cosmología, epistemología y otras áreas de la filosofía. El hecho de que a través de los siglos se hayan conservado referencias suyas e incluso textos, confirma que debieron ser más importantes de lo que hoy se las considera y, sobre todo, que debió haber muchas más.

La filósofa norteamericana Mary Ellen Waithe (1987-1991) recoge y analiza en una amplia obra sobre las mujeres filósofas, los fragmentos que se han conservado de las pitagóricas. Estas filósofas se pueden dividir en primeras pitagóricas (del s.VI a.C al s.IV a.C., como Themistoclea, Theano, Arignote, Mya y Damo) y pitagóricas tardías (del s.IV a.C al siglo II a C., como  Fintis, Aesara de Lucania, Perictione y Theano II).

Theano de Crotona (s. VI a de C.), denominada la primera filosofa, provenía de una órfica familia aristocrática y no se sabe a ciencia cierta si era esposa o discípula de Pitágoras. Existe un documento atribuido a Theano en el que ésta discute la metafísica de Pitágoras. Es a ella a quien se atribuye el concepto pitagórico de justo medio. Asimismo, de sus apotegmas se pueden extraer sus opiniones sobre el matrimonio, el sexo, las mujeres y la ética. Poco más se sabe de Theano, excepto que sus hijas Damo, Myia y Arignote también están incluidas entre los primeros filósofos pitagóricos. Sus hijas tenían reputación de excelentes médicas y  se decía que habían ganado un debate con el médico Eurifón sobre el desarrollo fetal, por argumentar que el feto era viable incluso antes de finalizar el séptimo mes.

Aesara de Lucania (s.III a.C.) es una pitagórica tardía. El fragmento que ha sobrevivido del Libro sobre la Naturaleza humana presenta una teoría del Derecho Natural que proclama que, a través de la introspección en la naturaleza y en la estructura del alma humana, podemos descubrir los fundamentos filosóficos naturales de todo el Derecho humano, incluyendo la estructura técnica del Derecho moral y positivo. Para Aesara, tanto el Derecho como la Justicia son producto del principio racional, matemático, divino y funcional de la proporción adecuada.

El Derecho puede ser una disuasión y un incentivo poderoso, ya sea como  expresión de armonía y estabilidad, de las virtudes y de los valores del individuo, de la familia o de la ciudad. En el fragmento “Sobre la naturaleza humana” la filósofa de Lucania recomienda la introspección en la naturaleza del alma humana: la  moralidad individual, las leyes que gobiernan el fundamento moral de las instituciones sociales.  Waithe manifiesta que “también podemos especular cómo el análisis de Aesara sobre la estructura del alma puede ser relevante para entender las leyes de la psicología moral humana y las leyes de la medicina física.” ( en Waithe, 1987-1993, p.24)

Persona y Naturaleza

Un personaje que ha seducido e inspirado a filósofos y estudiosos es Diotima de Mantinea. A la figura de Diotima (siglo V a.C.), sacerdotisa de Mantinea, Platón le atribuye en El Banquete las teorías desarrolladas por Sócrates sobre el amor y la belleza. Esta atribución ha sido tomada como una ficción literaria; sin embargo, existe una Diotima de Mantinea que, según la tradición, llegó a Atenas en el año 440 a.C. para preservar a la ciudad de la peste, parece ser que ordenó la purificación de la ciudad a base de  procedimientos prácticos y, gracias a ello, se evitó durante diez años la epidemia de peste que irrumpió finalmente al inicio de la guerra del Peloponeso.

El conocimiento de Diotima, como el de muchas otras mujeres que eran médicas, filósofas y sacerdotisas, reúne la antiquísima sabiduría basada en la observación de la naturaleza, y conjuga sus actividades religiosas con la enseñanza y la medicina.

En un análisis muy minucioso del pensamiento de estas filósofas, Waithe nos retrotrae al personaje real. Entre los argumentos que aporta, arguye que las tesis de Diotima en relación al alma son diferentes a las mantenidas por Platón en todas sus obras, incluso en aquéllas que fueron escritas en la misma época.

Diotima mantiene que el deseo por la inmortalidad conduce a las personas a intentar generar una progenitura (descendencia, continuidad) de la psique, y que esta progenitura es siempre humana, nunca animal. Por lo tanto, el alma de la persona que tiene una falta de virtud para generar una progenitura del alma no sigue el camino del hombre sin virtud de Platón, que se reencarna en la siguiente vida en mujer o animal (metempscosis o principio de trasmigración del alma). El alma de Diotima es marcadamente no platónica: no es eterna -si no llegase a generar una progenitura (continuidad) del alma, presumiblemente dejará de existir cuando el cuerpo muera, y no  conseguirá la inmortalidad-. Diotima no se compromete en cuanto a los orígenes de la psique; sin embargo, el retrato que esboza indica que los individuos desarrollan ciertas cualidades de sus almas que se convierten en rasgos característicos de la persona.

El concepto socrático-platónico del alma supone una visión de la persona como algo subyacente a lo que se añaden las cualidades que le son inherentes. El concepto de la identidad personal de Diotima es que la persona es una suma de las cualidades de él o ella; que no existe un yo esencial subyacente a los atributos personales. En la visión de Diotima, la persona es idéntica con las cualidades morales e intelectuales que él o ella ejemplifican. Por consiguiente, y según Diotima, la persona consigue la inmortalidad reproduciendo estas cualidades o bien pariendo una progenitura del alma. Waithe, por otro lado, afirma que, por lo que se sabe, no existe ningún estudioso que haya sugerido que la teoría de Platón sobre la identidad personal se atribuya a Sócrates.

Tendríamos que buscar preferiblemente si el  concepto elaborado por Diotima puede ser justificado al sugerir que Platón abandonó su teoría sobre la identidad personal antes de escribir el  Symposium o que abandonó la teoría de Diotima después de haber elaborado éste. Por lo tanto, concluye Waithe que es mucho más fácil que Diotima fuese un personaje real que poseía estas ideas filosóficas concretas, y que al igual que los apotegmas de otros filósofos cuyos conocimientos fueran plasmados más tarde, surgiesen referenciadas por boca de Sócrates.

Anterior a Diotima, y con mejor suerte, dentro de la memoria cultural, nos encontramos con el personaje extraordinario de Safo de Lesbos (625-580 a de C.).Su palabra, su escritura no ha podido ser negada gracias a su popularidad y no se la ha podido utilizar a ella misma como un recuerdo poético como en el caso de la sacerdotisa de Mantinea. La gran poetisa canta sobre todo a la Gran Madre, y existe en la concepción sáfica un abrazo unitario de todo lo que está creado, el sentimiento de su conexión intima y la fusión de los seres más diversos gracias a un principio de vida unificadora.

Su poesía tuvo un gran éxito en la antigüedad: se encuentran citas en más de cien autores y en la época alejandrina proliferan las ediciones y los estudios y comentarios de sus poesías. Sus poemas son recitados en público y han sido imitados y traducidos por Cátulo, Horacio y Ovidio. Safo había compuesto nueve libros de poesía, de los que tan sólo se conservan 650 versos. Los poemas más bellos son los consagrados al amor, pero también canta la belleza de la naturaleza y compone himeneos -cantos de bodas-. Eros suscita el entusiasmo en el ánimo de Safo y es el origen de toda su producción. Su profundo conocimiento de la música y de la danza le permitió, asimismo, crear ritmos y una métrica nueva (la estrofa sáfica).

En el Norte de África, las mujeres de Cirene tenían en gran honor a la Madre Isis, diosa de la sabiduría. Uno de los signos representativos de Isis era la mano protectora (vigente en las poblaciones del sur del Mediterráneo, la hamsa, normalmente interpretada  como mano de Fátima). La mujer libia se ponía bajo la protección de las heroínas que estaban en conexión con la cabra como animal representativo. Ellas eran las buenas madres, fuente de todas las cosas. Según el texto de Apolonio de  Rodas, cuando los Argonautas desembarcaron en la costa encontraron a las heroínas líbicas que se presentan de la siguiente forma:

Nosotras somos las divinidades solitarias con facultad  para hablar.”

“Las heroínas, hijas protectoras de la tierra de Libia.”

Algunas de las mujeres pitagóricas se denominan a sí mismas Heroides. Podemos especular que si el héroe es aquél que es recordado por la comunidad por haber hecho algo glorioso, estas mujeres querían ser recordadas por su calidad comunicativa y protectora, ya que tenían habilidad para contemplar y analizar la naturaleza del principio armonía como principio de todas las cosas que existen. Y que como principio normativo se extiende a una habilidad para identificarlo como un principio matemático, metafísico y estético entre otros.

El aspecto residual del carácter matrilineal de las poblaciones líbico-beréberes lo podemos observar actualmente entre los tuaregs, cuyo alfabeto (tifinag) tiene grandes concomitancias con el alfabeto líbico. Es interesante observar cómo las trasmisoras de esta escritura han sido precisamente las mujeres, tradición que posiblemente remonte al papel cultural de las sacerdotisas en este lugar.

En la actualidad existe un porcentaje elevado de analfabetismo en las mujeres del sur del Mediterráneo, pero ello no quiere decir que no sean grandes trasmisoras de conocimientos específicos y creativos. Fatema Mernissi (2006) nos recuerda que las mujeres artesanas, como por ejemplo las que tejedoras del Atlas, mantienen en sus tapices símbolos y letras del antiguo alfabeto: ”Un código de símbolos que la madre transmite a los niños, el lenguaje milenario que hablamos en nuestros sueños. Y en nuestros sueños navegamos por el mundo de las diosas, tenemos alas, nos acercamos a las estrellas, árboles, agua. De ahí la fascinación de  los pintores como Gauguin por las alfombras”.

Texto significa tejido: tejer historias, tejer  significados. En muchas culturas existe la representación de diosas tejedoras o hilanderas. El personaje de Penélope es recurrente a través del tiempo. La artista canadiense Ruth trabaja con materias textiles habla de aquello que le ha servido para profundizar en su obra, le interesa particularmente los temas clásicos. Penélope se sacó de encima a sus pretendientes durante tres años con su tejer y destejer una mortaja, eludiendo así la elección de un nuevo marido. Su acción o no acción ha sido interpretada de muy diferente manera a lo largo de la historia. En los mitos más antiguos su nombre significa “la que saca los hilos” relacionada con aquellos antiguos poderes que dominaban las diosas del destino. Su negativa a cortar el hilo final o a concluir la obra conduce a la suposición, nunca confirmada en la realidad de que dominaba la vida de su marido, Ulises. Su acción parece menos heroica que la de su marido, pero ella triunfó sin derramamiento de sangre, al contrario que Ulises, que mató a los pretendientes.

Para Scheuing, las mujeres en la mitología griega eligen tejer como expresión de sus ideas (1998, p.325). Así, manifiesta que “es una ficción muy agradable representar a Helena de Troya tejiendo un gran velo o pieza de tapicería de la historia de la guerra de Troya. Una pensaría que Homero (o cualquier otro) heredó aquel velo y que su Ilíada no es más que una explicación de esa admirable obra de arte” (p.325, nota 14). Aragne es generalmente recordada como la mortal que desafió a Atenea a tejer y produjo la pieza más bella. Fue castigada por ello y transformada en serpiente. Pero ¿qué fue lo que tejió Aragne para merecer tanto castigo? Ovidio cuenta en las Metamorfosis la historia de que su tapiz contenía veintiún ejemplos de “seducciones mediante engaño” o violaciones cometidas por los dioses olímpicos (Libro VI, versos 73-112 y 132-6). Aracne empezó siendo una mujer tejedora de textos. Fue transformada en araña, una tejedora silenciosa. El poder comunicador de su trabajo ha desaparecido. Su historia se olvida e ignora muchas veces.

La historia de Filomela muestra un acto de superación del silencio por medio del trabajo de tejer. En relación a la comunicación de Filomela, Patricia Joplin manifiesta: “Tereo, el marido de su hermana, violó a Filomela y después le cortó la lengua para reducirla al silencio. Así que Filomela teje su historia en un manto para revelar a su hermana aquella horrible acción. Una actividad doméstica tan sencilla y “carente de significado” escapó a sus carceleros. Su hermana comprendió   el mensaje y la salvó y ambas se vengaron de Tereo”. Libro VI Metamorfosis, versos 575-87. En las interpretaciones feministas cortar la lengua es acabar con la fuerza de la oralidad pero “Filomena rechaza su situación de víctima muda… Cuando transforma su sufrimiento, su cautividad y su silencio en la ocasión de su arte, el texto que teje recibe la sobrecarga de un deseo de narrar.” (Joplin en Scheuing, 1998, p. 328).

Una de las constantes que permanecen sin apenas cambios  en el mito clásico y que reaparece en el romancero español es la violación y la mutilación de la lengua. Pero así como el tema de la violación, abuso o deshonra, especialmente en las versiones del romancero, se despacha pronto, la mutilación formará contrariamente un nexo dramático que se convertirá en una prueba que Filomena conseguirá vencer.

Turquino, que es el nombre latino de Tereo, le ha cortado la lengua para que no pueda contar lo que ha ocurrido. A veces le saca también los ojos o le corta los pechos, en muchas ocasiones la deja medio enterrada o la arroja a un barranco, y todo ello para que no se pueda comunicar.

El estudio hecho por Beatriz Gómez Acuña incide en la importancia del papel de la oralidad en el romance y manifiesta: “A pesar de la incidencia que se hace en la descripción del proceso de escritura, las noticias llegan a Blancaflor de manera oral y la misiva, pareciendo cobrar vida propia, le llega en un tiempo record: “Mucho corría Turquino / pero más corrió la nueva“. Además, el romance deja patente la vigencia de la historia y el compromiso que las cantoras tienen hacia ella: las cartas de Filomena / andan por mar y por tierra. Estos versos patentizan la popularidad del caso de Filomena y Blancaflor, que de manera ejemplar circulan oralmente entre el colectivo femenino”.  (2002, p.6). El final de romance no es otra cosa que utilizar la oralidad para pasar un mensaje a “las madres que tengáis hijas”.

Scherezade, en las Mil y una noches, es una infatigable narradora que con la palabra, con las historias oídas, leídas o inventadas, consigue salvar su vida. Contra el patriarcado y la violencia, las mujeres utilizan su voz, sus mensajes textuales, su imaginación. La imaginación es la fase espacial de la percepción. Cada uno de los sentidos proporciona una dimensión de la significación, pero la dinámica que integra las significaciones y produce un mundo coherente es la facultad de la imaginación

Para la bióloga y  premio Nóbel Barbara Mc Clintock, la ciencia tiene como meta, no la predicción per se sino el entendimiento; no el poder para manipular, sino el poder para tener la habilidad – el tipo de poder que resulta de un entendimiento del mundo que nos rodea y simultáneamente refleja y afirma nuestra conexión con este mundo. Evelyn Fox Keller tiene un ensayo de reflexiones sobre género y ciencia en el que formula: “nuestras “leyes de la naturaleza” son algo más que simples resultados de la investigación científica o de las presiones políticas y sociales: también deben ser leídas teniendo en cuenta su contenido personal -que por tradición es masculino-“(1991, p.15).

Las teorías contemporáneas nos incitan a una mayor libertad de pensamiento y nos permiten recuperar antiguas formulaciones en las que emergen de nuevo las filósofas presocráticas y las humildes tejedoras olvidadas cicateramente. En ellas vemos cómo entre la naturaleza y la cultura no existe una separación sino un encabalgamiento. En estos momentos la humanidad, a pesar de mantener su extraordinaria diversidad de culturas, se ha unificado bajo el dominio de una técnica que le permite asegurar todas las intercomunicaciones. Pero ahora la diversidad cultural ya no está valorizada como un concepto residual, sino como una fuente de creatividad. El pensamiento ecológico ha influido en la diversidad. El siglo XXI parece que tiende a ser el siglo de la ecología, de la diversidad cultural -diversidad en un sentido amplio, no específicamente étnico- y de irrupción de la mujer en todos los campos. Theano de Crotona, Aesara de Lucania o Diotima de Mantinea pueden hoy ver reflejadas en sensitivos hombres y mujeres muchas progenituras del alma.

BIBLIOGRAFÍA

ALIC, Margaret, “El legado de Hipatia”, Barcelona, Siglo Veintiuno Editores, 1991.

FRANKEL, H, Poesía y filosofía de la Grecia Arcaica, Madrid, Visor, 1993.

GÓMEZ ACUÑA, Beatriz, “Variaciones del tema clásico Philomena y Procne en el romance de Blancaflor y Filomena”, en Revista de Literatura Española medieval, 6. Valencia, Universidad de Valencia, 2002.

HOMERO, La Odisea, libro 24, versos 130-140.

JOPLIN, Patricia, The Voice , cit. por Scheuing

KELLER, Evelyn Fox, “Un mundo de diferencias”, en Reflexiones sobre género y ciencia, Valencia, Edicions d’Alfons el Margànim, 1991.

KIRK, G.S. y RAVEN, J.E, Los filósofos presocráticos, Madrid, Kairós, 1981.

MERNISSI, Fatema,  “Rêvons de galeries et de musées ruraux pour fêter nos tisseuses de tapis de l’Atlas », Revista Quaderns de la Mediterrània nº 7. Barcelona, IEMed, 2006.

OVIDIO, Les Metamórfosis,  vols V y VI , Barcelona, Bernat Metge, 1930.

ROQUE, Maria-Àngels,  “El pensament de les dones mediterrànies a l’antiguitat: natura i cultura, una trobada de la imaginació”,  Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1991.

SCHEUING, Ruth,  “Penélope y la historia desenmarañada” en Katy Deepwell , Madrid, Ediciones Cátedra,  Feminismos, 1998.

WAITHE, Mary Ellen (ed),  A History of Women Philosophers,  Vol.I,  Dordrecht, Kluwer, 1987-91.

Read Full Post »

Tona Gusi, Virginia Montañés, Elena Zambelli. Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras – Red Internacional de Periodistas con Visión de Género
Agradecimientos a Patricia Estévez, Jeannette Mauricio, Sonia Ruiz y CIMAC de la Red Internacional, al fotógrafo Muhammad Jaridi y a la FCDP.

(Article publicat a Quaderns de la Mediterrània núm. 8 Medios de comunicación y percepciones mútuas)

Una de las ventajas de las redes profesionales de mujeres es la de poder realizar análisis en los que convergen diferentes perspectivas culturales y realidades políticas, llevados a cabo por las propias mujeres a partir de la puesta en común de sus distintas experiencias profesionales, en este caso como periodistas. En sus encuentros se constata que, hoy por hoy, la visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación del Mediterráneo es aún baja, altamente estereotipada, y su tratamiento suele ir siempre vinculado a los aspectos más problemáticos derivados de la inmigración.

Mujeres migrantes árabes y/o musulmanas: la «otra» dentro de la Fortaleza Europa

A lo largo de la historia moderna y contemporánea, las mujeres siempre han representado la proyección de la nación o comunidad deseada, imaginada, reinventada, redescubierta: desde las revoluciones francesa y rusa a los proyectos coloniales, los movimientos nacionalistas anticoloniales y los fundamentalismos religiosos, pasando por el conflicto de Afganistán, iniciado en el año 2001 por Estados Unidos y aún por concluir.

Hasta la fecha, los poderes coloniales y neocoloniales occidentales han utilizado la condición de las mujeres en los países del «otro» para justificar el peso del hombre blanco en el cumplimiento de su «misión civilizadora» en los confines del mundo. La construcción esencialista de la mujer árabe y/o musulmana media que lleva velo como una categoría de seres homogéneamente subordinados, pasivos y oprimidos tipifica a la perfección el recorrido de la mirada orientalista occidental. Sin embargo, estos mismos procesos de otredad produjeron antitéticamente contrarreacciones entre los pueblos «nativos», por lo que las mujeres –y el control de sus cuerpos– pasó a ser igualmente fundamental en el proyecto político de la reconstrucción de la nación o comunidad regeneradas fuera de la interferencia extranjera.

Junto con las revoluciones en el transporte y las comunicaciones del último cuarto del siglo xx, los procesos de globalización económica, cultural y social aceleraron los flujos migratorios hacia los países occidentales, en los que las mujeres sí representan ahora una proporción importante, ya sea en el contexto de la reunificación de las familias o como trabajadoras por su cuenta que regularmente envían remesas a sus países de origen.

Por lo tanto, los debates sobre la gestión interna de los procesos migratorios entre políticas asimilacionistas e integracionistas no son nuevos, como lo demuestra, por ejemplo, el resurgimiento de los partidos de extrema derecha, chovinistas y racistas en toda Europa. Sin embargo, al parecer, con el 11-S algo cambió irreversiblemente, dado que la ideología del choque de civilizaciones ha proyectado una sombra islamofóbica sobre las mujeres y hombres migrantes (de primera, segunda, tercera o cualquiera que sea la generación), que ahora representan la «quinta columna»: el enemigo dentro de la Fortaleza Europa.

La imagen de la mujer árabe y/o musulmana cubierta con el velo, subyugada y oprimida, vuelve ahora aparentemente a poblar la mirada occidental desde dentro de sus metrópolis, significando con su cuerpo (más o menos oculto) las fronteras siempre difusas de culturas que, sin embargo, la poderosa retórica del choque de civilizaciones presenta como históricamente incomunicadas entre sí. La mujer árabe y/o musulmana con velo que vive en Occidente es considerada aún como oprimida y subyugada por los hombres de su familia, pero el velo ha pasado a representar un rechazo obstinado a «integrarse» en la cultura o culturas de los países de acogida y, como tal, se ve e interpreta como una amenaza. Sin duda, los cuerpos de las mujeres han vuelto a personificar los proyectos identitarios rivales en la construcción de comunidades reimaginadas que son el resultado de la yuxtaposición entre «nativos» (hombres y mujeres blancos occidentales) y otros «invasores» amenazadores (hombres y mujeres migrantes).

Responsabilidad de los medios: ¿construyen puentes o barreras?

En todos los encuentros que mantenemos las periodistas de los países mediterráneos desde 1990, el lugar central de los debates lo ocupa el tema de las distintas percepciones que obtenemos a través de las informaciones y las imágenes que transmiten los medios de comunicación árabes y los occidentales de las mujeres de ambas orillas.

No es de extrañar, ya que esas imágenes que se transmiten, a pesar de que todas las consideremos muy alejadas de la realidad y no creamos en absoluto que reflejen a las mujeres, ni su realidad, ni sus luchas, van creando opinión y contribuyen a consolidar estereotipos. Las reflexiones que recogemos en estas reuniones y en las que mantenemos con asociaciones de mujeres o con ONG que incluyen en sus acciones la perspectiva de género, nos recuerdan cómo esta influencia nos afecta a las propias periodistas, y cómo esos estereotipos se manifiestan a través de nuestras preguntas y nos delatan mediante nuestra extrañeza ante respuestas alejadas de las esperadas.

La mitad de las mujeres del mundo no se consideran representadas en la cultura popular y la mayoría no se sienten representadas en los medios (el 71% en el Estado español), según datos de un estudio sociológico de la empresa Dove. Mientras esta percepción está muy asumida respecto al propio ámbito territorial y cultural, persiste la idea de que la «otra», la de «otra cultura», sí está bien representada. Ello lleva a una retroalimentación de estereotipos que nos aleja entre nosotras o, como mínimo, nos obliga a hacer un gran esfuerzo para relacionarnos sin prejuicios y vencer las desconfianzas o recelos mutuos que han surgido debido a estas respectivas percepciones que no se ajustan a la realidad.

El fenómeno migratorio. Datos sobre el tratamiento informativo de las mujeres del sur del Mediterráneo en el Estado español

El fenómeno migratorio está creciendo. Las personas migrantes tienen cada vez mayor presencia en los países europeos. Este hecho, sin embargo, no se refleja en las televisiones locales, autonómicas o estatales.

El Observatorio de la Diversidad (coordinado por Mugak y XenoMedia en el Estado español) constata, en la edición de 2007 de la Semana Europea de los Medios y la Diversidad, presentada bajo el eslogan «Igualdad de oportunidades para tod@s», los siguientes datos:

• el tiempo dedicado a inmigración y minorías en los canales locales oscila del 0,78% al 2,86% de la totalidad de la programación; dentro de este escasísimo espacio, entre los temas tratados destacan abrumadoramente los relacionados con la violencia y el conflicto social, quedando en un tercer plano la integración y las condiciones de vida;

• en los canales autonómicos, su presencia oscila entre el 3,17 y el 6,72%, y el reparto temático lo ocupan en tres cuartas partes la delincuencia, el control de entrada migratoria y el conflicto social;

• en los estatales, los tres temas anteriores continúan siendo los más tratados; la delincuencia y el conflicto reciben más dedicación por parte de las televisiones más sensacionalistas, mientras que el control y las políticas migratorias son temas prioritarios para las públicas o aquellas ideológicamente cercanas al actual gobierno.

Además de esta escasa representación del fenómeno migratorio en los medios, generalmente la imagen del colectivo migrante se construye de manera estereotipada. Como dice Mary Nash en su libro Inmigrantes en nuestro espejo: 1 «Fabricar una identidad colectiva del otr@ desde estrategias discursivas de simplificación y de homogeneización facilita el asentamiento de estereotipos y una construcción simbólica de jerarquización cultural y social.» No veremos a los migrantes como iguales, sino como subalternos.

En el caso de las mujeres migrantes se produce una doble estereotipación: por una parte, por el hecho de ser migrantes y, por otra, por el hecho de ser mujeres. A pesar del aumento de mujeres de este colectivo durante los últimos veinte años, esta feminización de las migraciones no se ha reflejado en los medios de comunicación, que siguen mostrando una imagen de los colectivos de otras culturas completamente masculinizada. Las mujeres migrantes como fuente, protagonistas o sujeto de las informaciones en estos medios de comunicación no existen. Cuando no son invisibilizadas directamente, las mujeres pertenecientes a otras culturas suelen aparecer como víctimas, como madres de familia, esposas sumisas o prostitutas. En muy pocas ocasiones se las presenta como agentes de la acción, o como personas autónomas con capacidad de decisión.

Según Mary Nash en el libro antes citado, la constatación de la invisibilidad femenina refuerza la negación de las mujeres migrantes como agentes en la construcción de identidades y de valores de diálogo intercultural. Además de presentar una visión sesgada que niega la diversidad de género, el tratamiento de las migraciones en los medios de comunicación rehúsa el protagonismo al colectivo de mujeres migrantes y su condición de ciudadanas.

Tampoco para la publicidad, que sí ha creado discursos para otras minorías, existe el colectivo magrebí. En el tratamiento de las distintas minorías, los publicistas caen en nuevos tópicos al querer integrar a los inmigrantes en su condición de consumidoras/consumidores, transformándolos y transformándolas en personas sonrientes en todos sus carteles publicitarios. Además, las diferencias culturales, la diversidad, las basan en tópicos étnicos trillados y exóticos.

Sin embargo, el colectivo de la población magrebí no aparece jamás. Su ausencia es total para la publicidad, lo que los/las aleja aún más, si cabe, de la realidad cotidiana y de la posibilidad de otra mirada.

Importancia de las fuentes informativas

La elaboración del material informativo es, en esencia, un proceso de reconstrucción de la realidad, en la medida en que supone un trabajo de recorte, selección, exclusión y resumen de la misma. Desde el mismo momento en que en la mesa de redacción se decide qué es noticia, qué se puede y debe publicar, ya se está conformando la actualidad de una manera determinada. Este proceso está condicionado por múltiples factores, desde la línea editorial del periódico hasta el estilo personal del periodista que escribe la información. En el estilo del periodista influye desde la forma de organización del trabajo periodístico hasta el proceso de formación de los propios periodistas: saber profesional, rutinas de trabajo, ámbitos de relación, conocimientos, creencias, actitudes, prejuicios y visiones del mundo.

Una figura clave en la representación de imágenes de las «otras», en el caso de la información que llega de otras zonas, como el Magreb, es la figura del corresponsal, que vive de cerca la evolución del país y se involucra en la sociedad que lo acoge. Sin embargo, esta figura ha desaparecido prácticamente en la televisión, es escasa en la radio, y en la prensa ha sufrido graves recortes. Los medios de comunicación internacionales se conforman con la información que los enviados especiales o expertos en el tema o país donde ocurre la noticia pueden extraer en un plazo muy breve de tiempo, lo que condiciona de alguna manera la calidad de la información que están dando.

Las fuentes mayoritarias a las que se acude para informar en el caso de la inmigración son las instituciones públicas y la policía. Los datos que se dan ofrecen una visión unilateral, indicando siempre la nacionalidad de las y los inmigrantes que han tenido relación con hechos delictivos. Ello potencia en la sociedad los prejuicios y los tópicos que dificultan la integración. En la rutina de las y los periodistas no se contempla la fuente inmigrante, debido en gran parte a la falta de tiempo y a su precariedad laboral, y ello es imprescindible para encontrar una imagen normalizada lejos del estereotipo y del racismo. Hay, pues, una responsabilidad grave de las empresas mediáticas. Otro factor es la escasa contratación de periodistas de esas minorías, que podrían aportar una visión más sensibilizadora y normalizadora. Y, por supuesto, es preciso erradicar el mal uso del lenguaje con tantos términos discriminatorios.

Por otra parte, en algunas ocasiones, y en temas como el planteado en este artículo, los medios van a la deriva y carecen de una estrategia clara. El hecho de que las noticias se cubran de una determinada manera no está tan relacionado con la línea editorial de los medios de comunicación sobre temas concretos, sino con el interés y el conocimiento que hay en las redacciones. Si a esto se le añade la falta de formación de multitud de periodistas en temas relacionados con el islam, el mundo árabe, etc., la falta de sensibilidad o perspectiva de género y la ausencia de fuentes de información alternativas a las oficiales en sus agendas, nos encontramos con una imagen de la mujer migrante estereotipada y descontextualizada.

Una experiencia concreta sobre medios y participación pública de la mujer. Conclusiones del seminario «Hacia una participación justa de la mujer en la vida pública»

En el seminario «Hacia una participación justa de la mujer en la vida pública», organizado por la Association Ennakil pour la Femme et l’Enfant (muy extendida en Marruecos y que trabaja con la ayuda internacional de Intermón Oxfam y de la Diputación de Barcelona) en marzo de 2007 en Ouarzazate (Marruecos), hubo una intervención

sobre mujer y medios en cada una de las tres mesas redondas: «Situación de la mujer en la vida publica en Marruecos», «Los actores y la voluntad de instaurar una participación justa de la mujer en la vida pública» y «Oportunidades posibles e instrumentos para asegurar una participación justa de la mujer en la vida pública».

En diversas referencias dedicadas a los medios pudo constatarse que, si bien las mujeres con responsabilidades públicas en estos países tienen asesoramiento y apoyo de diversos colectivos profesionales, no pueden contar precisamente con la complicidad de los periodistas. A la gran dificultad del déficit de libertad de expresión, hay que sumar la casi nula visibilidad de las mujeres en los medios en todos los ámbitos de la vida y el estereotipo publicista de la superwoman occidental. Además, las propias mujeres periodistas o comunicadoras, ya sea por motivos laborales o por prejuicios informativos, no hacen esfuerzos para incorporar una perspectiva de género en la información.

De hecho, un breve análisis de los cinco periódicos más importantes de Marruecos durante los días en que se celebró el seminario mostró que sólo se cubrían las actividades de las mujeres de la casa real, la publicidad incluía anuncios para el consumo de mujeres embarazadas al más puro estilo de la mujer perfecta e irreal occidental, y apenas aparecía alguna que otra información breve sobre algún desgraciado suceso.

Como dato positivo cabe señalar que un periódico daba a conocer una encuesta sobre los nuevos valores de la ciudadanía marroquí en la que, si bien no se ofrecía la información con indicadores de género, sí se recogía la transformación social hacia un mayor reconocimiento del valor y posición de la mujer tanto en la vida familiar como en la profesional y social. Finalmente, otro periódico publicaba una entrevista a una conocida presentadora de la televisión marroquí durante el reinado del anterior monarca, en un estilo muy recordatorio.

Esa escasa incidencia en los medios, el no disponer de medios de comunicación propios y la percepción de impenetrabilidad en el mundo del periodismo y la comunicación son una constante en todos los encuentros, seminarios y foros, tal y como también quedó reflejado en las áreas de comunicación y mujeres del Foro Social Mundial de Nairobi, celebrado en Kenia en enero de 2007.

Voces de mujeres que desmontan estereotipos, tópicos y confusiones

Cada vez hay más voces de mujeres luchando contra las percepciones erróneas que el Norte tiene del Sur –victimismo, sumisión, atraso cultural (incluso preislámico), vestimenta, relación familiar y social relegada, orgullo, etc.– y contra las percepciones que el Sur tiene del Norte –la mujer como objeto sexual, frivolidad, olvido de valores, egoísmo, superioridad, etc. A continuación, recogemos las opiniones de algunas mujeres de ambas orillas del Mediterráneo, o acerca de ellas, publicadas en prensa escrita reciente.

Sobre el velo

«Las mujeres musulmanas tienen otros problemas más importantes, y quizás más comunes con el resto de mujeres. El problema se ha creado aquí (en Occidente). […] Sin negar que en esta comunidad (la musulmana), como en todas, hay desigualdades de género y que es cierto que hay mujeres a las que se les impone el velo (de la misma forma que se les imponen muchas otras cosas), vemos que hay una gran parte que lo lleva como una opción personal. […] El problema no es el velo sino lo que hay detrás. »2 Lena de Botton, estudiosa de la presencia pública de la mujer musulmana.

Sobre la educación y la integración social y laboral

«El Corán da al hombre la responsabilidad del sostenimiento familiar, y eso dificulta la promoción social femenina. […] La participación de las mujeres en las actividades económicas es inferior a la de otros lugares, a pesar de que el informe (de la ONU) reconoce que las chicas aprenden más rápido y son más responsables y esforzadas en el trabajo que los hombres.»3 Dolors Bramon, profesora de estudios islámicos.

«Si bien hasta mediados de los sesenta muchas mujeres árabes tenían vetado el acceso a la escuela, las estadísticas muestran ahora que el 90% de las niñas van al colegio. […] hay aún graves desequilibrios. La mitad de las mujeres árabes son analfabetas […] Su participación en la economía global es aún la más baja del mundo. Sólo el 33% tiene un papel activo en ese campo frente al 55,6% de media global.»4 Amat Al Alim Alsoswa, ministra yemení de Derechos Humanos y subsecretaria de Naciones Unidas.

«Avanzamos lentamente. Se aprovecha la ocupación femenina en el sector privado y hemos roto el tabú de atrevernos a criticar nuestra situación en público. […] En el trabajo los hombres nos respetan, sólo la gente tradicional no nos recibe bien cuando saben que no eres ama de casa o que no llevas velo.»5 Nadia Alaza, ingeniera de sistemas de la petrolera Aramco.

«Actualmente, en las ciencias, las mujeres trabajan sobre todo en filiales consideradas como “femeninas”, como la biología y la nutrición. Pero a partir de un cierto nivel jerárquico, son invisibles. Toda la carga familiar recae sobre ellas […] Yo misma he tenido que luchar cinco veces más que cualquier hombre para ser hoy la única mujer profesora. […] Las mujeres tienen una cualidad muy importante para las ciencias. Son menos agresivas en sus decisiones.»6 Amena Gurib-Fakim, profesora de química ganadora del premio L’Oréal-Unesco «Mujeres en la ciencia».

«Jamás he aceptado ser tratada de un modo distinto a mis hermanos […] jamás he soportado el rol subalterno al que nos querían confinar algunos compañeros masculinos. […] Intento hacer comprender a las mujeres jóvenes, a las futuras médicas, que deben retomar la antorcha por los derechos de las mujeres y luchar para ser las mejores. La mediocridad se acepta en un hombre, no en una mujer.»7 Hakima Himmich, jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas, CHU Ibn Rochd de Casablanca, Marruecos.

Sobre la participación política

«He participado en el movimiento de las mujeres marroquíes desde su nacimiento a principios de los años ochenta. Nuestro caballo de batalla era la reforma del arcaico código de las mujeres, la mudawana. La cuestión femenina era por aquel entonces un tema menor. […] es definitiva la marcha de mujeres en Rabat en el año 2000 […] la dinámica que habíamos creado desembocó en la reforma de la mudawana en 2003 […] Actualmente es necesario poner el acento en la representación política femenina y luchar por las cuotas en las elecciones.»8 Latifa Jbabdi, de la Instancia Equidad y Reconciliación, Marruecos.

«Se tiende a creer que una mujer que se lanza a la política debe parecerse a los hombres. No estoy de acuerdo. La mujer debe conservar su feminidad y las cualidades propias de las mujeres, el sentido de la realidad, el instinto, el pragmatismo. […] Soy la única mujer jefa de partido en Mauritania. Tradicionalmente las mujeres no se dedicaban a la política […] Después el país se ha abierto, […] pero ellas [las mujeres] se han orientado sobre todo a la esfera económica y yo creo que tienen razón. Es necesario ser económicamente independiente para reafirmarse y ser libre.»9 Naha Mint Moknass, presidenta de Union pour la Démocratie et le Progrès, Mauritania.

«El feminismo es educar a la población de mi país en igualdad de trato. En mi organización llevamos a cabo proyectos dirigidos a chicos y chicas, comenzando por el jardín de infancia. Queremos que nuestra población joven entienda que los derechos humanos integran a mujeres y hombres. […] En Bosnia tenemos una ley de cuotas que asigna el 30% de la representación política a las mujeres. Pero la mayoría de las políticas todavía actúan y piensan como hombres. Por eso, uno de nuestros proyectos fundamentales es la promoción de la participación política local de las mujeres.»10 Aylin Bajramovic, de Medica Zenica, centro de atención a las mujeres afectadas por la guerra y para la promoción de cambios políticos, Bosnia-Herzegovina.

Sobre la libertad personal

«El mayor problema que tenemos es la total dependencia del hombre. Sin el permiso de tu padre o de tu marido no puedes hacer prácticamente nada.»11 Rania Karui, periodista de prensa económica árabe.

«Las del norte de África llegan a la visita ginecológica acompañadas del marido, quien pretende entrar en la sala de reconocimiento u operatoria y rechazar a un médico que sea hombre. […] En mi país es gratis, aquí la píldora es muy cara, no se encuentra por menos de 12 euros.»12 Una mujer marroquí sin hijos.

Sobre la multiculturalidad y la integración

«En Europa, durante años, corrientes sociológicas y políticas han abogado por la multiculturalidad como panacea para solucionar la convivencia de distintas culturas. Desde la perspectiva feminista, sus planteamientos y las normativas que se derivan nos muestran que muchas personas salen perdiendo, puesto que se priman costumbres e imposiciones religiosas que, en general, colisionan con muchos derechos humanos que atañen a las mujeres.»13 Carme Freixa, periodista y sexóloga.

Sobre la paz y la justicia

«Estas mujeres (las palestinas), como Israel ha intensificado tanto el conflicto, son víctimas de múltiples violaciones y atentados contra sus derechos. Además, la tradición y las leyes las tratan como a miembros desiguales de la sociedad. […] Cada vez se concentra (debido a la presión de Israel) en un territorio más reducido un número creciente de personas. Por eso el hecho de tener hijos se convierte para una mujer palestina en una lucha constante contra el Estado de Israel.»14 Ana Suárez, Coleutivu Milenta Muyeres y Moces, y Lidón Soriano, Euskal Herria.

Sobre los medios de comunicación

«Intentamos reflejar el conflicto con los palestinos ofreciendo la visión palestina de las cosas. La lengua es un problema, porque sólo pueden intervenir palestinos que hablen hebreo. Pero tampoco los medios importantes dan la voz a los palestinos, salvo a Mahmud Abás. Los israelíes no saben nada de la situación real. Es increíble la ignorancia que existe. »15 Karen Tamir, conductora hebrea de la radio All for Peace, financiada por la UE y codirigida por un israelí, Shimon Malka, y una palestina, Maysa Baransi-Siniora.

«Siempre soñé con ser periodista. […] Mi audacia me ha llevado varias veces a la cárcel. Desestimada para la prensa pública, creé el periódico El-Fadjr (“El Alba”) […] que simboliza la revuelta juvenil del año 2002, y la llegada de la democracia y el pluralismo a Argelia. Ser la única mujer directora de un periódico es un motivo de orgullo.»16 Hadda Hazzman, directora del periódico El-Fadjr.

Para finalizar este apartado de voces de mujeres de o en el Mediterráneo, cabe mencionar un artículo justamente titulado «Mediterráneas»,17 de Rosa Pereda, periodista y escritora, en el que la autora dice que: «[…] en el encuentro de mujeres del Mediterráneo, celebrado en el Instituto Cervantes de Roma, donde se reunieron una treintena de intelectuales y escritoras de Croacia, Turquía, Francia, Israel, Italia y España […], se dio una reflexión plural, elaborada desde distintas tendencias feministas y desde 280 Versión en español Quaderns las tres culturas mediterráneas de origen religioso, que se preguntaba por el papel de las mujeres en la construcción de un Mediterráneo pacífico, próspero e igualitario […], sólo planeaba una sombra de incomodidad, el conflicto árabe-israelí, y la cuestión femenina en el islam.» Y añade la periodista: «Parece que la dimensión simbólica de la mujer nos sobrepasa […] En estos estereotipos, lo que no hay es mujeres: las musulmanas, desaparecidas bajo el chador, y las cristianas y judías, convertidas en putas o varones […] Más. Las judías, en agresoras y enemigas, por el conflicto palestino-israelí.»

Objetivos compartidos por las mujeres periodistas y comunicadoras de ambas riberas del Mediterráneo

¿Qué se puede hacer para dar una información más veraz, con perspectiva de género, que nos acerque mucho más a la realidad diaria de las mujeres de los países vecinos?

• Utilizar los instrumentos ya creados y editados por distintos organismos de la profesión periodística y, en especial, por los colectivos de mujeres periodistas con visión de género, como recomendaciones y libros de estilo sobre la inmigración, la perspectiva de género en los medios, el tratamiento de la violencia contra la mujer, etc.

• Atender a las opiniones de los colectivos, asociaciones y ONG de mujeres o que en sus actividades (educación, sanidad, economía…) incluyen la perspectiva de género.

• Disponer de una Agenda de la Diversidad que dé mayor credibilidad a la fuente (un directorio para contactar con mujeres que puedan hablar de su condición y de sus países, así como con expertas que puedan tratar los distintos temas que se generan en los medios).

• Potenciar el trabajo en red y compartir experiencias y realidades diversas: es lo que ha llevado a mujeres de todo el mundo (especialmente de América Latina y del Estado español, pero también de otros países europeos como Italia) a conformar la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. En España la red recibe el nombre de Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras – Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Durante el II Encuentro Estatal de la red, celebrado en Barcelona en noviembre de 2006, un grupo de periodistas se centró en las mujeres de otras culturas en los medios. Entre sus propuestas, destacan las siguientes:

• permitir a las migrantes hablar en primera persona; considerar a las migrantes como personas autorizadas (en cuanto a capacidades, habilidades, formación) para contar sus realidades/situaciones;

• evitar la victimización de las migrantes en las notas informativas; contar sus diversas realidades (tanto negativas como positivas), e incluir las aportaciones sociales y económicas;

• la formación en red para periodistas; compartir entre nosotras estudios y/o investigaciones sobre las migrantes para conocer mejor sus realidades y cómo influyen en la relación con las mujeres del país receptor;

• utilizar el término migrante o ciudadana en lugar de inmigrante.

Para el octubre de 2007 está prevista la celebración de unas Jornadas de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Mediterráneo, organizadas por la Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras. Su objetivo es el de reafirmar este puente de comunicación entre mujeres, contribuir a desmontar los estereotipos y tópicos, y conseguir una mejor percepción de las diversas realidades de las mujeres y de las luchas por sus derechos en ambas orillas del Mediterráneo.

NOTAS

1. Barcelona, Icaria editorial, 2005.
2. Cristina Mas, Diari de Terrassa, 17 de abril de 2007.
3. El Periódico de Catalunya, 5 de abril de 2007.
4. El Mundo, 8 de marzo de 2007.
5. Ricardo Mir, El Periódico de Catalunya, 1 de abril de 2007.
6. Elise Colette, Jeune Afrique, 4 de marzo de 2007.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. En Voces de Mujeres, Les Pénèlopes. Puede escucharse en http://www.penelopes.org/Espagnol. 11. El Periódico de Catalunya, 1 de marzo de 2007. 12. Concita de Gregorio, «L’aborto e l’immigrata. Vergogna e solitudine, Italia falso paradiso», La Repubblica, 30 de marzo de 2007. 13. 20 minutos, 28 de marzo de 2007. 14. Antoni Mateu, Diario de Baleares, 8 de marzo de 2007. 15. Félix Flores, La Vanguardia, 25 de febrero de 2007. 16. Jeune Afrique, 4 de marzo de 2007. 17. El País, 19 de marzo de 2007.

—————————————————————

Women Journalists and Communicators on the Two Shores of the Mediterranean: Mutual Perceptions through the Media

Tona Gusi, Virginia Montañés, Elena Zambelli. International Network of Women Journalists and Communicators – International Network of Journalists with a Gender Perspective Acknowledgements to Patricia Estévez, Jeannette Mauricio, Sonia Ruiz and CIMAC of the International Network, to the photographer Muhammad Jaridi and to FCDP.

(Published article in Quaderns de la Mediterrània number 8 Mass Media and Mutual Perceptions)

One of the advantages of the professional networks of women is to be able to carry out analyses, by women themselves, in which different cultural perspectives and political realities converge, based on sharing the different professional experiences, in this case as journalists. These meetings highlight that, for the time being, women’s visibility in the Mediterranean media is still poor and highly stereotyped and their treatment is always linked to the most problematic aspects of integration deriving from immigration.

Arab and/or Muslim Migrant Women: The “Other” within Fortress Europe

Throughout modern and contemporary history, women have always come to embody the projection of the desired, imaged, re-invented, refounded nation or community: from the French and Russian Revolutions to the colonial projects and anti-colonial nationalist movements, religious fundamentalisms and the conflict in Afghanistan, launched in 2001 by the United States and not yet ended.

Up to the present, Western colonial and neo-colonial powers have been using the status of women in the “other’s countries” to justify the white man’s burden in the pursuance of his “civilising mission” in the world’s peripheries. The essentialist construction of the average veiled Arab and/or Muslim woman as a homogeneously subservient, passive and oppressed category of beings well typifies the wandering of the Western orientalist eye. Nonetheless, these very same othering processes antithetically produced counter-reactions among “native” people, whereby women – and the control of their bodies – became similarly central in the political project of the re-construction of the re-generated nation or community away from foreign interference.

Together with the transport and communications revolutions of the last quarter of the 20th century, processes of economic, cultural and social globalisation accelerated migratory flows towards Western countries, in which women now represent an important share – whether in the context of family reunification or as workers on their own often sending remittances back to their home country.

Thus, debates on the domestic governance of migratory processes, between assimilationist and integrationist policies, are not new – as attested not least by the resurgence of far rightwing, chauvinist and racist parties and movements throughout Europe. However, with 9/11 something has seemingly irreversibly changed, as the ideology of the clash of civilisations has cast an Islamophobic shadow on male and female (whether 1st, 2nd or 3rd generation) migrants, who now represent the “fifth column”: the enemy within Fortress Europe.

The image of the veiled, subjugated and oppressed Arab and/or Muslim woman is now seemingly back to haunt the Western eye from within its metropolis, signifying with her (more or less hidden) body the ever blurring borders of cultures which are nonetheless historically constructed as reciprocally sealed-off by the powerful rhetoric of the clash of civilisations. The veiled Arab and/or Muslim woman living in the West is still constructed as oppressed and subjugated by the men of her family, but the veil has now come to represent an obstinate refusal to be “integrated” in the culture(s) of the hosts and, as such, is portrayed and conveyed as a threat. Doubtlessly, women’s bodies have come again to embody rival identity-based projects in the construction of re-imagined communities stemming from the juxtaposition between “natives” (white Western men and women) and threatening, “invading” others (men and women migrants).

Media Responsibility: Building Bridges or Barriers?

In all the meetings that we journalists from the Mediterranean countries have held since 1990, the issue of the distinct perceptions that we obtain through the news and the images transmitted by the Arab and Western media of women on both shores occupies a central place in the debates.

It is not surprising, given that these transmitted images, although we all consider them very far from the reality and do not believe that they reflect women, their reality or their struggles, gradually create opinion and contribute to solidifying stereotypes. The reflections that we bring together in these meetings and in those we have with women’s associations and NGOs which include the gender perspective in their actions remind us how this influence affects the women journalists themselves, how these stereotypes are revealed through our questions and betray us with our amazement at answers far from those expected.

Half of the women in the world do not see themselves represented in popular culture and most of them do not believe they are represented in the media (71% in Spain) according to data from a sociological survey by the company Dove. While this perception is widely accepted with respect to their own territorial and cultural field, the idea persists that the “other”, that of “other culture”, is very well represented. This leads to a feedback of stereotypes that distances us from each other or at least obliges us to make a great effort in order to relate to each other without prejudices and overcome the mutual mistrust that has arisen following these respective perceptions which do not fit reality.

The Migration Issue. Data on the News Treatment of Southern Mediterranean Women in Spain

The migration issue is growing. Migrants have an ever greater presence in European countries. This fact, however, is not reflected on the local, regional or national television channels.

The Observatory of Diversity (coordinated by Mugak and XenoMedia in Spain) in the 2007 European Week of Media and Diversity, presented under the slogan “Equal Opportunities for All!”, notes the following: • the time devoted to immigration and minorities on the local channels oscillates between 0.78% and 2.86% of the whole of the programming. Within this tiny space, among the issues covered those related to violence and social conflict overwhelmingly stand out, with integration and living conditions in third place; • on the autonomous channels their presence oscillates between 3.17 and 6.72% while crime, control of migration and social conflict occupy three quarters of the issues covered; • on the national channels, the three aforementioned issues continue to receive most coverage. Crime and social conflict receive more attention from the most sensationalist channels, while control and migration policies are priority issues for the public channels or those ideologically close to the current government.

Apart from this poor representation of the migratory phenomenon in the media, generally the image of the migrant group is constructed stereotypically. As Mary Nash says in her book Inmigrantes en nuestro espejo:1 “Fabricating a group identity of the other from discursive strategies of simplification and homogenisation facilitates the establishing of stereotypes and a symbolic construction of cultural and social hierarchical structuring.” We will not see migrants as equals, but as subordinates.

In the case of migrant women a dual stereotyping takes place: on the one hand, for the fact of being migrants and, on the other, for the fact of being women. Despite the increase in women in this group in the last twenty years, this feminisation of migrations has not been reflected in the media, which continue to present a completely masculinised image of groups of other cultures. Women migrants as a source, protagonists or subject of the news in these media do not exist. When they are not made directly invisible, the women belonging to other cultures usually appear as victims, as mothers, submissive wives or prostitutes. They are presented as agents of action or as autonomous people with the ability to make decisions on very few occasions.

According to Mary Nash, in the aforementioned book, the assertion of feminine invisibility strengthens the negation of women migrants as agents in the construction of identities and values of intercultural dialogue. As well as presenting a biased vision that denies gender diversity, the treatment by the media of migrations denies a central role to women migrant groups and their status as citizens.

Moreover, advertising, which has created discourses for other minorities, does not recognise the existence of the Maghrebian group. In the treatment of the different minorities, advertisers fall into new stereotypes because of their desire to integrate immigration into their condition of male and female consumers, transforming them into smiling people on all their advertising posters. Moreover, they base cultural differences and diversity on overused and exotic ethnic stereotypes.

However, the group of the Maghrebian people never appears. Its absence is total for advertising, which removes them – men and women – even more, if it were possible, from everyday reality and from the possibility of another perspective.

Importance of News Sources

The process of preparing news material is, in essence, a process of reconstruction of reality, insofar as it implies a task of cutting, selecting, excluding and summarising it. From the very moment that the editorial team decides on what is news, what can and must be published, current events are being formed in a determined way. This process is conditioned by many factors, from the editorial policy of the newspaper to the personal style of the journalist writing the news. The style of the journalist influences factors ranging from the form of organisation of the journalistic work to the process of train- ing the journalists themselves: professional knowledge, working routines, field of relations, knowledge, beliefs, attitudes, prejudices and visions of the world.

A key figure in the representation of images of the “others”, in the case of the news that arrives from other areas, such as the Maghreb, is the figure of the correspondent, who closely experiences the evolution of the country and is involved in the host society. However, this figure has practically disappeared on television, is rare on radio, and has been seriously reduced in the press. Through special envoys or experts in the issue or country where the news is happening, the international media settle for the information that they can extract in a very short period of time, which somehow conditions the quality of the information being provided.

The main sources used to report in the case of immigration are the public institutions and the police. The information they give has a unilateral view, always reporting the nationality of the migrants related to criminal events. This encourages prejudices and stereotypes in society making integration difficult. Journalists do not routinely consider the migrant source, owing to a great extent to the lack of time and the precariousness of their work and it is essential to find a normalised image far from the stereotype and racism. Therefore, the media companies have a serious responsibility. Another factor is the low contracting of journalists from these minorities who could provide a more sensitising and normalising perspective. And, of course, eradicate the inappropriate use of language with so many discriminatory terms.

Moreover, on some occasions, and with issues such as the one put forward in this article, the media go adrift and lack a clear strategy. The fact that the news is covered in a determined way is not so much related with the editorial policy of the media on specific issues but rather with the interest and understanding that exist among the editorial staff. If we add to this the lack of training of many journalists, both female and male, on issues related to Islam, the Arab world and so on, the lack of sensibility or gender perspective and the absence of sources of information alternative to the official on their agendas, we find ourselves with a stereotyped and decontextualised image of women migrants.

A Concrete Experience of the Media and the Public Participation of Women. Conclusion of the Seminar “Towards a Fair Participation of Women in Public Life”

In March 2007 in Ouarzazate (Morocco), the seminar “Towards a Fair Participation of Women in Public Life”, organised by the Association Ennakil pour la Femme et l’Enfant (widespread in Morocco and which works with the international aid of Intermón Oxfam and the Diputació de Barcelona), included a presentation on women and the media in each of the three roundtables: “Situation of Women in Public Life in Morocco”; “The Actors and the Will to Establish a Fair Participation of Women in Public Life”; and “Possible Opportunities and Instruments to Guarantee a Fair Participation of Women in Public Life”.

In several references devoted to the media, it could be seen that, although women with public responsibilities in these countries have the advice and support of diverse professional groups, they cannot in fact count on the com- plicity of the journalists. To the great difficulty of the deficit of freedom of expression we must add the almost inexistent visibility of women in the media in all fields of life and the advertising stereotype of the Western superwoman. Moreover, women journalists or communicators themselves, whether for labour reasons or news biases, make no effort to incorporate a gender perspective into the news.

In short, a brief analysis of the five most important newspapers in Morocco during the days when the seminar was held showed that only the activities of the women of the royal house were covered, that the advertising incorporated advertisements for the consumption of pregnant women following the purest style of the perfect and unreal Western woman and there was only brief news on some unfortunate incidents.

As a positive aspect, a newspaper publicised a survey on the new values of Moroccan citizens where, although the information was not provided with gender indicators, it did feature the social transformation towards a greater recognition of the value and position of women in the family, professional life and social life. Finally, another newspaper published an interview with a famous presenter from Moroccan television during the reign of the previous monarch, in a very respectful style.

This low influence in the media, the fact of not having their own communication media and the perception of the impenetrability of the journalistic and communication world are a constant in all the meetings, seminars and forums, as was also reflected in the communication and women sections of the World Social Forum held in Nairobi, Kenya, in January 2007.

Voices of Women Dismantling Stereotypes, Clichés and Confusions

There are increasingly more voices of women struggling against the erroneous perceptions of the North about the South: women seeing themselves as victims, submission, cultural (even pre-Islamic) backwardness, clothing, relegated family and social relations, pride, etc.; and of the South about the North: being seen as sexual objects, frivolity, forgotten values, egoism, superiority, etc. Next, we feature the opinions of some of the women from the two shores of the Mediterranean, or about them, which appeared recently in the press.

On the Veil

“Muslim women have other more important problems, and perhaps more in common with other women. The problem has been created here (in the West). […] Without denying that in this (Muslim) community, as in any, there are gender inequalities and that it is true that there are women who are obliged to wear the veil (and suffer so many other impositions), we see that there are many who wear it as a personal option. […] The problem is not the veil but what lies behind.”2 Lena de Botton, researcher on public presence of Muslim women.

On Education and Social and Labour Integration

“The Koran makes the man responsible for family maintenance, and this makes feminine advancement difficult. […] The participation of women in economic activities is lower than in other places, although the report (by the UN) recognises that girls learn more quickly and are more responsible and work harder than boys.”3 Dolors Bramon, Professor of Islamic Studies. “Although in the mid-1960s many Arab women had access to school prohibited, statistics now show that 90% of girls go to school. […] There are still serious imbalances. Half of Arab women are illiterate […] Their participation in the global economy is still the lowest in the world. Only 33% has an active role in this field in comparison to 55.6% of the global average.” 4 Amat Al Alim Alsoswa, Yemeni Minister of Human Rights and UN Assistant-Secretary General. “We are advancing slowly. Female employment in the public sector is exploited and we have broken the taboo of daring to criticise our situation in public. […] At work men respect us; only traditional people do not receive us well when they know that you are not a housewife or that you do not wear the veil.”5 Nadia Alaza, Systems Engineer in the Aramco Oil company.

“At present, in science, women are especially working in branches considered as ‘feminine’, such as biology and food. But from a certain hierarchical level, they are invisible. The whole family burden falls on them […] I myself have had to fight five times more than any man to now be the only female professor. […] Women have a very important quality for science. They are less aggressive in their decisions.”6 Amena Gurib-Fakim, Professor of Chemistry, L’Oréal- Unesco “Women in Science” Award.

“I have never accepted being treated differently from my brothers […] I have never accepted the subaltern role to which some male companions wanted to confine us. […] I try to make young women, the future doctors, understand that they must pass the baton for the rights of women and fight to be the best. Mediocrity is accepted in a man, but not in a woman.”7 Hakima Himmich, Head of the Infectious Illnesses Service, CHU Ibn Rochd in Casablanca, Morocco.

On Political Participation

“I have participated in the Moroccan women’s movement since its birth in the early 1980s. Our bone of contention was the reform of the archaic women’s code, the mudawana. The feminine question was then a minor issue. […] the women’s march on Rabat in 2000 was a milestone […] the dynamic we had created led to the reform of the mudawana in 2003 […] Currently it is necessary to emphasise female political representation and the fight for quotas in elections.”8 Latifa Jbabdi, of the Instance Equité et Réconciliation, Morocco.

“There is a tendency to believe that a woman who goes into politics must be like men. I do not agree. Women must preserve their femininity and the qualities typical of women, the sense of reality, intuition, pragmatism. […] I am the only woman leading a party in Mauritania. Traditionally, women did not work in politics […] Later, the country became more open, […] but they (the women) have aimed above all at the economic sphere and I believe they are right. It is necessary to be economically independent to reaffirm oneself and be free.”9 Naha Mint Moknass, President of the Union pour la Démocratie et le Progrès, Mauritania.

“Feminism is educating the population of my country in equal treatment. In my organisation we carry out projects aimed at boys and girls, beginning with the nursery. We want our young population to understand that human rights involve both men and women. […] In Bosnia we have a law of quotas of 30% of political representation of women. But most of the female politicians still act and think like men. For this reason, one of our fundamental projects is the promotion of the local political participation of women.”10 Aylin Bajramovic, of Medica Zenica, a help centre for women affected by war and for the promotion of political changes, Bosnia-Herzegovina.

On Personal Freedom

“The greatest problem we have is the total dependence on men. Without your father’s or husband’s permission you can do almost nothing.” 11 Rania Karui, journalist, Arab economic press.

“Those North Africa go to the gynaecological appointment accompanied by the husband, who tries to enter the examination room or operation theatre and refuse a male doctor. […] In my country it is free, here the pill is very expensive, it cannot be found for under 12 euros.” 12 A Moroccan woman without children.

On Multiculturality and Integration

“In Europe, for years sociological and political currents have advocated multiculturality as a panacea to solve the coexistence of distinct cultures. From the feminist perspective, their approaches and the resulting regulations, show us that many people end up losing, given that religious customs and impositions prevail, which, in general, clash with many human rights that concern women.”13 Carme Freixa, journalist and sexologist.

On Peace and Justice

“These women (the Palestinians), as Israel has intensified the conflict so much, are victims of multiple violations and attacks on their rights. Moreover, tradition and laws treat them as unequal members of society. […] A growing number of people are increasingly concentrated (owing to the pressure of Israel) in a more reduced territory. This is why the fact of having children, for a Palestinian woman, is a constant fight against the State of Israel.”14 Ana Suárez, Coleutivu Milenta Muyeres y Moces, and Lidón Soriano, Basque Country.

On the Media

“We try to reflect the conflict with the Palestinians providing the Palestinian vision of things. Language is a problem because only Palestinians who speak Hebrew can participate. Neither do the major media outlets give a voice to Palestinians, except Mahmud Abbas. Israelis do not know anything about the real situation. It is amazing how much ignorance there is.”15 Karen Tamir, Hebrew presenter of the radio station All for Peace funded by the EU and co-directed by an Israeli, Shimon Malka, and a Palestinian woman, Maysa Baransi-Siniora.

“I always dreamt of being a journalist. […] My audaciousness has several times taken me to jail. Looked down on by the public press, I founded the newspaper El-Fadjr (‘The Dawn’) […] which symbolises the youth revolt of 2002, the arrival of democracy and pluralism in Algeria. Being the only woman editor of a newspaper is a motive for pride.”16 Hadda Hazzman, Editor of the newspaper El-Fadjr.

To end with this section of voices of women from or in the Mediterranean, in an article aptly entitled “Mediterranean Women”,17 by Rosa Pereda, journalist and writer, the author states that: “[…] the meeting of Mediterranean women, held at the Instituto Cervantes in Rome, which brought together around thirty female intellectuals and writers from Croatia, Turkey, France, Israel, Italy and Spain […] put forward a plural reflection, expressed from different feminist trends and from the three Mediterranean cultures of religious origin, which asked about the role of women in the construction of a peaceful, prosperous and egalitarian Mediterranean […] there was only a shadow of discomfort, the Arab-Israeli conflict and the feminine issue in Islam.” The journalist adds: “It seems that the symbolic dimension of women overwhelms us […] In these stereotypes, what is lacking is women: Muslims, concealed beneath the chador, and Christians and Jews who have become whores or males. […] And more. The Jews into aggressors and enemies because of the Palestinian-Jewish conflict.”

Objectives Shared by Women Journalists and Communicators on the Two Shores of the Mediterranean

What can we do to provide more truthful news, news with a gender perspective which brings us closer to the everyday reality of women in neighbouring countries?

• Use the instruments already created and issued by the different boards of the journalistic profession and especially the groups of women journalists with a gender perspective as recommendations and style guides on immigration, gender perspective in the media, the treatment of domestic violence, etc.

• Heed the opinions of women’s groups, associations and NGOs which deal with their issues (education, health, economy…) by including the gender perspective in all their actions.

• Have an Agenda of Diversity which provides more credibility to the source (a directory to contact women who can speak of their status and their countries as well as those experts who can address the different issues that the media generate).

• Strengthening networking and sharing diverse experiences and realities is what has taken women throughout the world (especially from Latin America and Spain, but also from other European countries such as Italy) to create the International Network of Women Journalists with a Gender Perspective. In Spain it is known as the International Network of Women Journalists and Communicators – International Network of Journalists with a Gender Perspective. During the 2nd National Meeting of the network, held in Barcelona in November 2006, a group of women journalists worked on the issue of women from other cultures in the media. Among their proposals are the following:

• allow women migrants to speak in the first person. Consider women migrants as authoritative people (in terms of capacities, skills, training) to narrate their realities/situations;

• avoid women migrants seeing themselves as victims in the press releases. Narrate their diverse realities (both negative and positive, including social and economic contributions);

• on-line training for women journalists. Share studies and/or pieces of research on women migrants to better understand their realities and how this affects the relations of the women from the host country;

• use the term migrant or citizen instead of immigrant.

The holding of a Conference of Mediterranean Women Journalists and Communicators is planned for October 2007, organised by the International Network of Women Journalists and Communicators. It aims to strengthen this bridge of communication between women, contribute to dismantle stereotypes and clichés, and achieve a better perception of the different realities of women and their struggles for their rights on both sides of the Mediterranean.

NOTES

1. Barcelona, Icaria editorial, 2005.
2. Cristina Mas, Diari de Terrassa, 17th April 2007.
3. El Periódico de Catalunya, 5th April 2007.
4. El Mundo, 8th March 2007.
5. Ricardo Mir, El Periódico de Catalunya, 1st April 2007.
6. Elise Colette, Jeune Afrique, 4th March 2007.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. On Voces de Mujeres, Les Pénèlopes. Can be heard at www.penelopes.org/Espagnol.
11. El Periódico de Catalunya, 1st March 2007.
12. Concita de Gregorio, “L’aborto e l’immigrata. Vergogna e solitudine, Italia falso paradiso”, La Repubblica, 30th March 2007.
13. 20 minutos, 28th March 2007.
14. Antoni Mateu, Diario de Baleares, 8th March 2007.
15. Félix Flores, La Vanguardia, 25th February 2007.
16. Jeune Afrique, 4th March 2007.
17. El País, 19th March 2007.

Read Full Post »